ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายองค์ความรู้

ประกาศศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายองค์ความรู้

ตามที่ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง “ผู้จัดการฝ่ายองค์ความรู้” ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน – 14 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตามประกาศที่แนบมานี้

ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกตอบแบบแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานตามที่แนบมานี้แล้วส่งกลับมายัง E-mail: hr@sdgmove.com ภายในวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. กรณีไม่ส่งเอกสารตามกำหนดเวลาข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์ และทางศูนย์ฯ จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคะแนนลำดับถัดไป        ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2565
ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Last Updated on กันยายน 18, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น