งานเสวนาวิชาการสาธารณะ “Broken Governance | ความผุพังของธรรมาภิบาล = รากความไม่ยั่งยืนของไทย”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ
“Broken Governance | ความผุพังของธรรมาภิบาล = รากความไม่ยั่งยืนของไทย
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 15.00 17.30 น.
ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live: SDG Move TH

แนวคิด

“ทุจริตงบป้องกันไฟป่า” “ส่วยติกเกอร์รถบรรทุก” “ฟ้องคดีปิดปากจากกลุ่มทุนพลังงาน” “เจ้าหน้าที่รัฐมีเอี่ยวในขบวนการค้ามนุษย์” กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในหน้าข่าวสังคมไทยตลอดปีที่ผ่านมาสะท้อนความรุนแรงและเรื้อรังของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ความไม่โปร่งใส และการไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ให้ความเห็น ตัดสินใจของประชาชน สะท้อนถึงความถดถอยของธรรมาภิบาล (good governance) ที่ไม่สามารถก่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และมีความรับผิดรับชอบ

หากพิจารณาตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ธรรมาภิบาลเป็นหนึ่งในประเด็นภายใต้ SDG16 สังคมที่สงบสุข ยุติธรรม สถาบันที่เข้มแข็ง  ทว่าความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ละเป้าหมายนั้นเชื่อมโยงกันอย่างไม่อาจแยกขาดจากกันได้ และการพัฒนาที่ครอบครอบคลุมเเละเป็นธรรม ก็เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น การเสื่อมถอยของธรรมาภิบาลจึงส่งผลกระทบต่อประเด็นการพัฒนาในมิติอื่นด้วย จึงเป็นไปได้ยากยิ่งที่ประเทศไทยจะบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนได้โดยมิได้ให้ความสำคัญกับการถกสนทนา และถอดรื้อปัญหาความเสื่อมโทรมของธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง

จากการติดตามสถานการณ์การขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทยภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์นโยบายและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน พบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ประเทศไทยให้ความสำคัญนั้นมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในบางประเด็น อาทิ โมเดลเศรษฐกิจ BCG การส่งเสริมการผลิตพลังงานไฟฟ้า นโยบายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (net zero carbon) แต่ไม่มียุทธศาสตร์หรือแนวทางที่มุ่งขับเน้นการแก้ปัญหาในประเด็นความเป็นธรรม ระบบธรรมาภิบาลที่ปัญหาเรื้อรังและซับซ้อนของสังคมไทยอย่างตรงไปตรงมามากนัก สอดรับกับความเห็นของผู้ร่วมตอบแบบสำรวจ “Thailand’s Unsustainable Development Review : 7 ปีผ่านไป ไทยยั่งยืนแค่ไหน ในสายตาคุณ” พบว่า 8 ใน 10 อันดับของประเด็นที่ผู้ร่วมตอบแบบสำรวจมองว่าถดถอยมากที่สุดเป็นประเด็นภายใต้ SDG16 สังคมที่สงบสุข ยุติธรรม สถาบันที่เข้มแข็ง ยิ่งสะท้อนว่าธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของไทยเสื่อมถอยลงอย่างมาก

ภายใต้สถานการณ์ที่สังคมไทยเผชิญกับสภาวะถดถอยของธรรมาภิบาล ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในฐานะหน่วยงานภาควิชาการที่มีภารกิจในการติดตามและสื่อสารประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยจึงกำหนดจัดงานเสวนาสาธารณะ ในหัวข้อ “Broken Governance | ความผุพังของธรรมาภิบาล = รากความไม่ยั่งยืนของไทย” เพื่อเป็นพื้นที่สื่อสาร และเน้นย้ำให้เห็นว่า ความเสื่อมถอยของธรรมาภิบาลส่งผลต่อการพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างไร ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวทางและบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ต่อการสร้างธรรมาภิบาลที่ดี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นพื้นที่สื่อสาร และชี้ให้เห็นถึงผลกระทบจากความเสื่อมถอยของธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
 2. เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นที่การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องให้ความสำคัญกับการสร้างธรรมาภิบาลที่ดี
 3. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางและบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ต่อการสร้างธรรมาภิบาลที่ดี

กลุ่มเป้าหมาย

            ประชาชนทั่วไปผู้สนใจหรือติดตามประเด็นความยั่งยืน

ผู้ร่วมเสวนา

 1. ผศ. ดร.อรอร ภู่เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. คุณสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัทป่าสาละ จำกัด
 3. ดร.กฤษฎา บุญชัย เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
 4. คุณพิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ดำเนินรายการ

กำหนดการงานเสวนาวิชาการสาธารณะ หัวข้อ
“Broken Governance | ความผุพังของธรรมาภิบาล = รากความไม่ยั่งยืนของไทย”
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 15.00 – 17.30 น.
ผ่านทาง Facebook Live: SDG Move TH

15.00 – 15.15 น. พิธีเปิด โดย ผศ. ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ และ สพ.ญ. ดร.อังคณา เลขะกุล สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสุข

15.15 – 15.30 น. ความเชื่อมโยงของ “ธรรมาภิบาล กับ SDGs” โดย ผศ.ชล บุนนาค ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)

15.30 – 17.00 น. การเสวนา หัวข้อ “Broken Governance | ความผุพังของธรรมาภิบาล = รากความไม่ยั่งยืนของไทย”

 • ผศ. ดร.อรอร ภู่เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คุณสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัทป่าสาละ จำกัด
 • ดร.กฤษฎา บุญชัย เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
 • ดำเนินการเสวนาโดย คุณพิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ

17.00 – 17.15 น. ช่วงแลกเปลี่ยน และถาม-ตอบ ระหว่างผู้อภิปรายและผู้เข้าร่วมฯ ผ่าน Facebook Live

17.15 – 17.30 น. ผู้ดำเนินการเสวนากล่าวสรุปและปิดการเสวนา


Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น