SDG Vocab | 09 – Non-Communicable Diseases – โรคไม่ติดต่อ

Non-Communicable Diseases หรือ โรคไม่ติดต่อ (NCDs) เป็นโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุจากเชื้อโรคหรือการติดเชื้อจากคนสู่คนผ่านการสัมผัส การหายใจ สารคัดหลั่ง หรือพาหะนำโรค แต่เป็นโรคที่เก... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 08 – Modern Family Planning Method – วิธีการวางแผนครอบครัวสมัยใหม่

การวางแผนครอบครัว (Family Planning) คือ การตัดสินใจของคู่รักหรือบุคคลที่จะมีบุตรตามจำนวนที่ต้องการ ในช่วงเวลาและระยะห่างที่เหมาะสม เพื่อให้มีการตั้งครรภ์ขณะที่มีความพร้อมทั้งร... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 07 – Universal Health Coverage – หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

Universal Health Coverage หรือ ‘หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า’ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก (WHO) หมายถึง การที่ ‘ทุกคน’ ใน ‘ทุกชุมชน’ สามารถเข้าถึง (access) และได้รับ (receive) บริ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 3 จาก 3 บทความ