WHO ชี้ ประเทศที่ยากจนยังตามหลังประเทศที่ร่ำรวยในการเข้าถึงอากาศสะอาด ตามเกณฑ์ของ AQGs

ข้อมูลล่าสุดจาก ‘Air Quality Database 2022’ โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ระบุว่า ประชากรโลกประมาณ 99% กำลังประสบกับมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานที่ WHO กำหนด โด... (เพิ่มเติม)

เมื่อ Gen Z สนับสนุนความยั่งยืนในการเลือกซื้อมากกว่าใคร และอยากให้ทุกช่วงวัยหันมาใส่ใจความยั่งยืนด้วยกัน

ปัจจุบัน กลุ่มประชากร Gen Z มีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องวิถีชีวิตยั่งยืน โดยเฉพาะผ่านพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า นอกจากนี้ กลุ่ม Gen Z ในฐานะพลเมืองรุ่นใหม่ยังช่วยทำใ... (เพิ่มเติม)

ร่วมเรียนรู้ประเด็นการผลิตและการบริโภคเพื่อความยั่งยืนจากเรื่องราวของอิตาลี และอาเซียน ผ่านฟอรัมเสวนา

SDG Move ขอเชิญทุกท่านร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคเพื่อความยั่งยืนไปด้วยกัน ผ่านงานเ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 3 จาก 15 บทความ