Author: SDG Move Team

Author

SDG Updates, ความร่วมมือ, โครงการวิจัย

SDG Updates | สรุปเสวนา “การควบรวมดัชนีความเปราะบางทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน: กรณีศึกษา กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล” โครงการย่อยที่ 1 

ชวนอ่านบทสรุปเวทีเสวนา ในหัวข้อ “การควบรวมดัชนีความเปร... Read more.
Editor's Pick, SDG Updates

Editor’s pick 07 | ไตรมาสแรกของปี 2024  ‘โลกรวน’ ยังกระทบไทยเเละนานาชาติต่อเนื่อง พบคนอพยพ-สัตว์เสี่ยงสูญพันธุ์ 

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน เข้าสู่เดือนที่สี่ของปี 2024 ช่วงต... Read more.
SDG Updates, ความร่วมมือ, โครงการวิจัย

SDG Updates | สรุปเสวนา “การเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งและการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ” (โครงการย่อยที่ 3)

ชวนอ่านบทสรุปเวทีเสวนา หัวข้อ “การเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์... Read more.
SDG Updates, ความร่วมมือ, โครงการวิจัย

SDG Updates | สรุปเสวนา “การศึกษาและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนเป้าหมายย่อยที่ 16.5 (ลดการทุจริตและรับสินบน) ในประเด็นท้าทายด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน” โครงการย่อยที่ 4

ชวนอ่านบทสรุปเวทีเสวนา ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การศึกษาและ... Read more.
SDG Updates, ความร่วมมือ

SDG Updates | สรุปเสวนาวิชาการสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน “การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ของประเทศไทย”

ปัจจุบันการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustai... Read more.
Editor's Pick, SDG Updates

Editor’s pick 06 | “ฤดูร้อน-ฝุ่น” ยังป่วนไทย ขณะที่โลกวุ่น เหตุ “สงคราม-ความขัดแย้ง” ที่ยังไม่รู้วันจบ 

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน เดินทางเข้าสู่เดือนที่สามของปีกัน... Read more.
อบรม

ผู้อำนวยการ SDG Move ได้รับเชิญบรรยาย หัวข้อ “การนำ SDGs ไปประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการ” จัดโดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

8 มีนาคม 2567 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำ... Read more.