Author: SDG Move Team

Author

ความร่วมมือ, โครงการวิจัย

Policy Brief | บำบัดน้ำเสีย จัดการน้ำดี เพื่อสุขภาวะของคนเเละสิ่งเเวดล้อม วิเคราะห์และให้ข้อเสนอเชิงนโยบายผ่านกรอบ “INSIGHT” โครงการย่อยที่ 2  (เป้าหมายย่อยที่ 6.3) 

​​เป้าหมายย่อยที่ 6.3 หรือ SDG 6.3 (ปรับปรุงคุณภาพน้ำ โ... Read more.
ความร่วมมือ, โครงการวิจัย

Policy Brief | หนุนเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนและความร่วมมือกับภาคประชาสังคม เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนบรรลุ SDGs ในไทย

การขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sust... Read more.
ความร่วมมือ, โครงการวิจัย

Policy Brief | สำรวจดัชนีความเปราะบางทางสังคม จาก ‘การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ’ สู่การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง

ความท้าทายของโลกในศตวรรษที่ 21 คือ การขยายตัวของเมือง ก... Read more.
ความร่วมมือ, โครงการวิจัย

Policy Brief | เร่งรัดขับเคลื่อนอนุรักษ์ทะเล ชายฝั่ง เเละความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการหนุนเสริม OECM เเละการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goa... Read more.
กิจกรรม

ผอ. SDG Move ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา “ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากล” ภายใต้กิจกรรม ISB 2024 Roadshow ครั้งที่ 1 จัดโดย กนอ.

13 พฤษภาคม 2567 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้... Read more.
ความร่วมมือ, โครงการวิจัย

Policy Brief | จัดการความท้าทายปัญหาการทุจริตและติดสินบน ผ่านการใช้ ‘Open Data’ เพื่อสร้างความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม

สถานการณ์คอร์รัปชันของประเทศไทยจากการประเมินโดยหน่วยง... Read more.
SDG Updates, ความร่วมมือ, โครงการวิจัย

SDG Updates | สรุปเสวนา “ปัจจัยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมข้ามภาคส่วนในการขับเคลื่อนเป้าหมายหมาย SDGs: การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” (โครงการย่อยที่ 5)

ชวนอ่านบทสรุปเวทีเสวนา หัวข้อ “ปัจจัยการสนับสนุนการมีส... Read more.
กิจกรรม

รองผอ. SDG Move รับเชิญเป็นวิทยากรในประเด็น “การพัฒนาเด็กกับความท้าทายสู่ SDGs” บทเวทีฟอรัมความรู้-เทรนด์ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของเด็กไทย

8 พฤษภาคม 2567 – ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี รองผู้... Read more.