รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้

ประกาศโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่อง รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้ ด้วยโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Move จัดอบรม SDGs เพื่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ทีม SDG Move จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อปรับใช้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 1 - 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทีมงานจาก SDG Move นำโดย... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Move ประชุมหารือกับผู้ประสานงาน UN ประจำประเทศไทย ผลักดันความร่วมมือภาควิชาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

SDG Move ภายใต้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หารือการผลักดันความร่วมมือภาควิชาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับ ทีมงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Country Team - UNC... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ทีมนักวิจัย SDG Move ร่วมประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ในการส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะวิจัยโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ในการส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยื... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Move ร่วมพูดคุยประเด็น “ประเทศไทย ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ?”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญให้ร่วมพูดคุยในรายการแรงงานก้... (เพิ่มเติม)

รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 3

นิตยา พรมกันทา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำรายงานวิจัย โครงการ “การสำรวจสถานะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย”... (เพิ่มเติม)

รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 17 (ส่วนที่ 1)

ดร. กุลบุตร โกเมนกุล มหาวิทยาลัยรังสิต รศ. ดร. นงนุช ตันติสันติวงศ์ Nottingham Trent University สหราชอาณาจักร และ ดร. ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ University of Birmingham สหราชอาณาจักร ... (เพิ่มเติม)

รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์ และคณะ จากหน่วยวิจัยอนาคตและนโยบายเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำรายงานวิจัย โครงการ “การสำรวจสถานะเ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เปิดรายงาน ESCAP เอเชีย-แปซิฟิก ฉบับเจาะลึกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA)

โดย พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับความก้าวหน้าของ SDGs ที่สวนทางกับภูมิภาคอื่น SDG Updates ฉบับก่อนหน้าได้นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานเพื่อบ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เปิดรายงานความเสี่ยง 2020 – โลกกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

โดย พิมพ์นารา  อินต๊ะประเสริฐ นับแต่ปี 2007 – 2013 ‘เศรษฐกิจ’ เป็นประเด็นที่ถูกจัดลำดับให้มีความเสี่ยงสูงมาตลอด โดยมีคะแนนความเสี่ยงสูงติด 5 อันดับ... (เพิ่มเติม)