SDG Updates | (EP.4) Futures Literacy: เปิดฉากทัศน์แห่งอนาคตของลุ่มน้ำอุษาคเนย์ – แนวโน้มของความจริงและสิ่งที่วาดฝัน

ลุ่มน้ำภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เพียงเป็นพื้นที่ที่สะท้อนความหลากหลายในด้านคำนิยาม ค่านิยม และวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่ยังเป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความหลากหลายทางชีวภ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | (EP.3) Futures Literacy: ร่วมคิดร่วมสร้างอนาคตผ่านการศึกษาเพื่อการสร้างพลเมือง บทสนทนา และการมีส่วนร่วมในสังคมของเยาวชน

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ หลายคนคงได้รับรู้บทบาทของเยาวชนไทยในฐานะพลเมืองของประเทศที่ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนสังคมอย่างแข็งขันในหลาย ๆ รูปแบบผ่านหน้าสื่อต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับกลุ่มขนาดเล็ก... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | (EP.2) Futures Literacy: ทบทวนการมีอยู่ของ “มหาวิทยาลัย” ในอนาคต ทั้งในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่าน และ ผู้ถูกเปลี่ยนผ่าน

สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มใหม่ที่จะเกิดขึ้นทั้ง Digital disruption การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ความกังวลว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาทำงานแทนมนุษย์หรือไม่ อาชีพที่เคยรู้จักเริ่มหายไป วิ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | (EP.1) Futures Literacy: กรอบธรรมาภิบาลใหม่กับการปลดเปลื้องจินตนาการของผู้คนสู่อนาคตที่ยั่งยืนร่วมกันมากกว่าเดิม

ใครหลายคนคิดว่าอนาคตเดินทางเป็นเส้นตรง กระทั่งสถานการณ์โควิด-19 อุบัติขึ้นเพื่อฉุกให้เราตระหนักว่าอนาคตล้วนมีแต่ความผันผวนและซ่อนเงื่อนด้วยฉากทัศน์อีกหลายเส้นทาง “ความยืดหยุ่น” แล... (เพิ่มเติม)