SDG Updates | จาก ‘มะนาวโซดาแก้มะเร็ง’ ถึง ‘ครีมฝาแดงขาวไวในเจ็ดวัน’ – Health Literacy สัมพันธ์อย่างไรต่อการบรรลุ SDGs –

จากกรณี “ครีมฝาแดง” เนื้อสีเหลืองข้น ไม่มียี่ห้อหรือฉลากใดๆ ที่ได้รับความนิยมจากวัยรุ่นบนแอป Tiktok โดยมีการอ้างว่าใช้แล้วผิวจะขาวใสใน 3-7 วัน หรือก่อนหน้านั้น คือ ข้อควา... (เพิ่มเติม)