SDG Insights | Inside SDG Index: เพราะอะไรสถานะ SDGs ใน SDG index ของไทยเปลี่ยนแปลงตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ?

ปี 2023 นับเป็นปีที่ 7 ของการจัดอันดับ SDG Index ซึ่งประเทศไทยมีส่วนร่วมกับการจัดอันดับนี้มาโดยตลอด เนื่องจากไทยมีข้อมูลสถิติอยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติค่อนข้างครบถ้วนให้พิจารณา จากบท... (เพิ่มเติม)

1 of 1