เคาะมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๙ เตรียมส่งต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

ที่มา: nationalhealth.or.th    เคาะมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๙ เดินหน้า ๔ วาระใหญ่ น้ำดื่มปลอดภัย สุขภาพเด็กปฐมวัย สานพลังปราบยุงลาย และที่อยู่อาศัย เตรียมส่งต่อคณะกร... (เพิ่มเติม)

Focus group “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การประชุมกลุ่มเฉพาะ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้ โครงการการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 9:00-... (เพิ่มเติม)