ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน People GO!- SDGs

งานเสวนาประชาชน “ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน – โดยประชาชนและเพื่อประชาชน” PeopleGO! “Sustainable Development Goals – by the people and for the people” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารเกษม อุทยานิน (ตึกใหม่) คณะรัฐศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนปฏิบัติการของกลุ่มประชาชนในสังคมไทย ในฐานะจุดแข็งระดับท้องถิ่นและฐานรากของสังคมที่เรามีอยู่แล้ว เพื่อร่วมกันมองอนาคตว่าเราจะส่งเสริมการก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนของสังคมไทยอย่างไร สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ภายใต้สหประชาชาติหรือไม่ เมื่อการพัฒนาควรกำหนดโดยประชาชนและเพื่อประชาชน ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันและกรอบกฎหมายที่มีอยู่และที่กำลังจะถูกบังคับใช้
20161212023519

ในการนำเสนอ “ปฏิบัติการประชาชน ภายใต้กรอบ SDGs”: ดำเนินรายการโดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กับฝ้ายคำ หาญณรงค์ Thai Climate Justice (โลกเย็นที่เป็นธรรม) ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
  • #ลดความเหลื่อมล้ำด้วยรัฐสวัสดิการ โดย คุณนิมิตร์ เทียนอุดม จากเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ
  • #ปกป้องพื้นที่อาหาร พื้นที่แห่งความมั่นคง โดย คุณเอกชัย อิสระทะ จากเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
  • #กิจการของชาวประมงพื้นบ้าน เพื่อความยั่งยืนทะเลไทย  โดย คุณเสาวลักษณ์ ประทุมทอง จากร้านคนจับปลา
  • #กระบี่GoGreen โดย คุณธีรพจน์ กสิรวัฒน์ จากสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะลันตา
  • #ชุมชนกำหนดอนาคตเนินมะปราง โดย คุณณัฐวุฒิ อุปปะ จากกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเนินมะปราง

โดยภาพรวมของงานทั้งหมด ภาคประชาชนได้ส่งเสียงคำประกาศมีใจความสำคัญ คือ การวางรากฐานทิศทางการพัฒนาประเทศด้วยการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังจะบังคับใช้ เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ควรสร้างความสมดุลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และจะติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐบาลในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะจะไม่ให้ริดรอนสิทธิการเลือกตั้งของประชาชน รวมทั้งเรียกร้องว่าประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการร่างยุทธศาสตร์ชาติฉบับใหม่ คืนสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิเกษตรกร และสิทธิชุมชน ที่มีหน้าที่กำหนดความเป็นไปในทิศทางของประเทศ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก ออกแบบ และคัดค้านการดำเนินการของภาครัฐที่สร้างความทุกข์ยากให้กับพี่น้องประชาชน จัดให้มีการเลือกตั้งโดยบริสุทธิ์และยุติธรรมโดยเร็ว และจัดให้มีการกระจายอำนาจการปกครอง และให้อำนาจประชาชนในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายการเมืองแทนที่จะเป็นองค์กรอิสระที่มาจากการแต่งตั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม citizenthaipbs.net

Last Updated on มกราคม 4, 2022

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น