มาตรฐานใหม่ของภาคการไฟฟ้า ให้ SDG Roadmap for Electric Utilities นำทางสู่อนาคตของพลังงานสมัยใหม่ที่ราคาถูก มีคุณภาพ และยั่งยืน

สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (The World Business Council for Sustainable Development: WBCSD) เผยแพร่ Sector Transformation: An SDG Roadmap for Electric Utilities  เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา ให้เป็นโรดแมปที่วางมาตรฐานใหม่และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของภาคพลังงาน แปลงความมุ่งมั่นเป็นการลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจังทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวที่บริษัทต่าง ๆ สามารถนำไปปรับใช้และยังส่งผลดีต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

เพราะภาคสาธารณูปโภคไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญด้านพลังงานใน SDGs โดยจะเป็นส่วนที่วางแผนอนาคตของการมีพลังงานที่ยั่งยืน เป็นแนวหน้าการต่อสู่กับวิกฤติฉุกเฉินทางสภาพภูมิอากาศ ทั้งยังมีศักยภาพในการขับเคลื่อนนวัตกรรม การเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน สู่สังคมที่เสมอภาคและครอบคลุม  

โดยโรดแมปนี้ถูกพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของนานาชาติของภาคสาธารณูปโภคไฟฟ้าในเอเชียแปซิฟิก ทวีปอเมริกา แอฟริกา และยุโรป และเป็นโรดแมปที่เน้นเป้าหมาย SDGs อันดับแรก 9 เป้าหมาย ได้แก่ #SDG5 #SDG6 #SDG7 #SDG8 #SDG9 #SDG11 #SDG12 #SDG13 #SDG15 4 ธีม และ 7 กุญแจสำคัญที่สอดคล้องหรือส่งผลต่อเป้าหมาย SDGs (SDG Impact) ที่จะทำให้ภาคไฟฟ้าและพลังงานเกิดการเปลี่ยนแปลงจากฐานราก ได้แก่

เข้าถึงรายงานได้ที่: SDG Roadmap for Electric Utilities

● สภาพภูมิอากาศกับพลังงาน
1. ลด/หยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือการใช้พลังงานที่ไม่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization) สอดคล้องกับการจำกัดโลกร้อนที่ 1.5 องศาเซลเซียส
2. ทำให้ระบบไฟฟ้ามีความยืดหยุ่น มีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิผลมากขึ้น

● คนและชุมชน
3. มีหลักประกันการเข้าถึงบริการไฟฟ้าสมัยใหม่สำหรับทุกคน ที่มีราคาไม่แพง มีคุณภาพน่าเชื่อถือ และยั่งยืน
4. บุคลากรในภาคส่วนนี้มีความหลากหลายและครอบคลุม

5. ในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและเคารพสิทธิมนุษยชน

● ธรรมชาติ
6. ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนและให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ

● เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
7. เร่งเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นภาคสาธารณูปโภคไฟฟ้าที่หมุนเวียน (circular electric utility sector)

นอกจากนี้ โรดแมปดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาลงมือร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ด้วย

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ:
#SDG5  ประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศ
#SDG6 ประเด็นน้ำและสุขาภิบาล
#SDG7 ประเด็นพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานสมัยใหม่ที่ราคาถูก น่าเชื่อถือ และยั่งยืน
#SDG8 ประเด็นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลิตภาพ และการมีงานทำ
#SDG9 ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี นวัตกรรม
#SDG11 ประเด็นเมือง ที่อยู่อาศัย และชุมชน
#SDG12 ประเด็นการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
#SDG13 ประเด็นการจัดการลงมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
#SDG15 ประเด็นระบบนิเวศบนบกและความหลากหลายทางชีวภาพ
และ
#SDG17 ประเด็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน

แหล่งอ้างอิง: https://www.wbcsd.org/Programs/People/Sustainable-Development-Goals/SDG-Sector-Roadmaps/News/A-new-standard-for-electric-utilities-to-maximize-progress-towards-the-SDGs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *