งานวิจัยชี้ คนกลุ่ม Millennials และ Gen Z ในญี่ปุ่น มีพฤติกรรมและ life-style ที่คำนึงถึง ‘ความยั่งยืน’ มากกว่าคนรุ่นเก่า

การศึกษา ‘Is the younger generation a driving force toward achieving the sustainable development goals?  ที่เผยแพร่ใน Journal of Cleaner Production โดยนักวิจัยสองท่าน Tomomi Yamane และ Shinji Kaneko จากเครือข่ายการศึกษาและงานวิจัยเกี่ยวกับสันติภาพและความยั่งยืน (Network for Education and Research on Peace and Sustainability: NERPS) ประจำมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา, ญี่ปุ่น เผยข้อมูลการสำรวจใหม่ที่บ่งชี้ว่าคนรุ่นใหม่ หรือ คนกลุ่ม Milliennials และ Gen Z มีความตระหนักในประเด็นสังคม มีพฤติกรรมและใช้ชีวิตแบบที่คำนึงถึง ‘ความยั่งยืน’ มากกว่าคนรุ่นเก่า ในแง่ของการเลือกจับจ่ายใช้สอยกับสินค้าที่คำนึงถึงความยั่งยืน และเลือกที่จะทำงานกับบริษัทที่มีคุณค่าและมีแนวทางสอดคล้องกับ SDGs มากกว่าอย่างชัดเจน แม้ว่าจะได้รับค่าแรงหรือเงินเดือนน้อยกว่าบริษัททั่วไปก็ตาม

โดยข้อมูลมาจากการสำรวจที่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่างแรกเป็นการสำรวจผู้ใหญ่ทั่วประเทศที่อายุ  18 – 30 ปี 12,098 คน ในช่วง 2562 – 2563 เพื่อสำรวจดูค่านิยม พฤติกรรม และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความยั่งยืน และกลุ่มตัวอย่างที่สองเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจำนวน 668 คน เพื่อสำรวจดูความต้องการด้านงาน เงินเดือน และค่านิยมของบริษัทที่ต้องการทำงานด้วย

นอกจากนี้ นักวิจัยทั้งสองยังมีความเห็นว่า ภายในปี 2573 คนรุ่นใหม่จะเป็นศูนย์กลางของความยั่งยืน กล่าวคือ เป็นพลังสำคัญของสังคมในการสรรค์สร้างอนาคตที่มีความยั่งยืน และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน SDGs ในแง่นี้ บริษัทใดก็ตามที่ต้องการดึงดูดให้คนรุ่นใหม่เลือกซื้อสินค้าและบริการของบริษัท ก็จะต้องนำ SDGs ผสานเข้ามาเป็นยุทธศาสตร์และค่านิยมในการทำงานด้วย

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG8  การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ มีงานสำหรับทุกคน ซึ่งมีที่กล่าวถึงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน และพยายามที่จะตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
#SDG12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ซึ่งมีที่กล่าวถึงแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนในภาคเอกชน การตระหนักเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและที่สอดคล้องกับธรรมชาติ

แหล่งอ้างอิง:
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/news/63924

Last Updated on เมษายน 2, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น