การลงทุนอย่างยั่งยืนมีมูลค่าสูงกว่าหนึ่งในสามของสินทรัพย์ใน 5 ตลาดการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

รายงานจาก Global Sustainable Investment Alliance เปิดเผยว่า การลงทุนอย่างยั่งยืนในปี 2020 มีมูลค่ารวมสูงถึง 35.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือมากกว่าหนึ่งในสาม (36%) ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของตลาดการเงิน 5 แห่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

GSIA ประเมินการเติบโตของการลงทุนของแต่ละภูมิภาค โดยพิจารณาสถานะของการลงทุนอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบของตลาดที่สำคัญของโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสตราเลเซีย ญี่ปุ่น และแคนาดา ในรอบทุกๆ 2 ปี โดยการทบทวนสถานการณ์ของปี 2020 ใช้ข้อมูลจากสิ้นปี 2019 สำหรับทุกภูมิภาค ยกเว้นญี่ปุ่นซึ่งใช้ข้อมูลเมื่อสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2020 โดยประเมินกองทุนที่เน้นความยั่งยืนโดยเฉพาะ ครอบคลุมทั้งสินทรัพย์การค้าปลีก สินทรัพย์ค้าส่ง และสินทรัพย์สถาบัน พบว่า สินทรัพย์รวมทั้งตลาดเพิ่มขึ้น 15% นับตั้งแต่รายงานฉบับที่แล้ว

รายงานระบุว่า แคนาดาและสหรัฐอเมริกามีการเติบโตสูงที่สุดในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ 48% และ 42% ตามลำดับ รองลงมาคือ ญี่ปุ่น ที่ 38% ส่วนในภูมิภาคอื่นๆ มีอัตราการเติบโตของการลงทุนอย่างยั่งยืนที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะยุโรปและออสตราเลเซีย ในทั้งสองกรณีนี้ รายงานกล่าวว่าส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิธีกำหนดความหมายของการลงทุนที่ยั่งยืน

รายงานยังระบุอีกว่า ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นเพราะนักลงทุนได้รับแรงผลักดันจากกรอบแนวคิดหลัก ‘การดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล’(Environmental, Social and Governance: ESG) ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยกลยุทธ์การลงทุนที่ยั่งยืนที่พบบ่อยที่สุดในทุกภูมิภาค คือ การบูรณาการปัจจัย ESG ในกระบวนการลงทุน (ESG integration) ซึ่งจะพิจารณาความเสี่ยงและผลตอบแทนจากผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมถึง 24.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

Simon O’Connor ประธาน GSA กล่าวว่า “การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ผลการดำเนินงานทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้นและประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีนัยยะสำคัญที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ความหลากหลายทางชีวภาพ ไปจนถึงความเท่าเทียมทางเชื้อชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

เข้าถึง The Global Sustainable Investment Review 2020

การลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) คือ แนวคิดการลงทุนที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ของธุรกิจ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ของธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวและสร้างผลกระทบเชิงบวกหรือลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การลงทุนอย่างยั่งยืน เกี่ยวข้องกับ SDGs ในเป้าหมาย ..
- #SDG17 ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในประเด็น ระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ่มเติมจาก แหล่งที่หลากหลายไปยังประเทศกำลังพัฒนา (17.3)
- #SDG9 ส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน ในประเด็น ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิการการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (9.4)
- #SDG12 แบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ในประเด็น สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และ ผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงในการรายงาน (12.6)

ที่มา :
Sustainable investments account for more than a third of global assets (Reuters)
Global sustainable investment hits $35.3trn as investors seek more ESG integration (International Investment)

Last Updated on กรกฎาคม 20, 2021

Author

  • Natetida Bunnag

    Social Media Manager - ตัวแทน 'คนธรรมดา' ในชุมชนนักวิชาการ อ่าน แปล และสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น