SDG Vocab | 43 – Nationally Determined Contributions (NDCs) – การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด

การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด‘ หรือ Nationally Determined Contributions : NDCs เป็นกลไกสำคัญเพื่อบรรลุความตกลงปารีส (Paris Agreement) ในความพยายามกำจัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมมนุษย์ โดยกำหนดให้แต่ละประเทศ/รัฐที่ลงนามรับรองข้อตกลงนี้เมื่อปี 2015 จัดเตรียม รายงาน และรักษาการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดนี้อย่างต่อเนื่อง ในความพยายามของแต่ละประเทศเพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แต่ละประเทศภาคีจะต้องจัดทำรายงานส่งมอบให้เลขาธิการ United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC ทุก ๆ 5 ปี เพื่อแสดงให้เห็นความก้าวหน้าที่เพิ่มขึ้นและสะท้อนให้เห็นความพยายามที่เป็นไปได้สูงสุด ตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างโดยคำนึงถึงขีดความสามารถของแต่ละประทเศภาคี (Common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances) ซึ่งเป็นผลดีในการสร้างกลไกให้เกิดการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะจากประเทศผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ เช่น จีน สหรัฐอเมริกา อินเดีย และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป เป็นต้น

สำหรับประเทศไทย อ้างอิงจากการสำรวจสถานะ SDGs เป้าหมายที่ 13 (2560) ประเทศไทยมีการบูรณาการการดำเนินการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นการดำเนินงานโดยหลาย ๆ หน่วยงาน ทั้งกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 (พ.ศ. 2560 – 2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 5 – การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม , ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ในการพัฒนาด้าน เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตที่ยั่งยืน , แผนแม่บทการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 , ร่างแผนการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแผนที่นําทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2015 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายหลังปี 2020 (Intended Nationally Determined Contribution : INDC) ไปยังเลขาธิการ UNFCCC โดยกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกขั้นต่ำที่ร้อยละ 20 และกำหนดเป้าหมายขั้นสูงที่ร้อยละ 25 จากกรณีปกติ

การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด’ ปรากฏอยู่ใน ‘#SDG13 – ในตัวชี้วัด (13.2.1) จำนวนประเทศที่มีการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนการปรับตัวในระดับชาติ และการสื่อสารเพื่อการปรับตัว ตามที่ได้รายงานต่อเลขาธิการของสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Indicator: 13.2.1 Number of countries with nationally determined contributions, long-term strategies, national adaptation plans and adaptation communications, as reported to the secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change


SDG Vocab รู้จักคำศัพท์ รู้จัก SDGs

หมายเหตุ – คำอธิบายข้างต้นสรุปโดยทีมงาน เพื่อให้อ่านแล้วทำความเข้าใจง่ายเท่านั้น
ไม่แนะนำให้นำไปอ้างอิงในเชิงวิชาการ

แหล่งที่มา :
รายงาน สกว. สำรวจสถานะ SDGs เป้าหมายที่ 13 (2560)
Indicator 13.2.1 (UN SDG Indicator Metadata)
Nationally Determined Contributions (NDCs) (UNFCCC)
NDC (NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION) (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก)

Last Updated on มกราคม 3, 2022

Author

  • Natetida Bunnag

    Social Media Manager - ตัวแทน 'คนธรรมดา' ในชุมชนนักวิชาการ อ่าน แปล และสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น