SDG Vocab | 44 – Climate Change Mitigation – การลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประกอบด้วย 2 แนวทางที่ต้องทำไปพร้อมกัน ได้แก่ 'Mitigation' - การลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 'Adapt... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 43 – Nationally Determined Contributions (NDCs) – การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด

'การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด' หรือ Nationally Determined Contributions : NDCs เป็นกลไกสำคัญเพื่อบรรลุความตกลงปารีส (Paris Agreement) ในความพยายามกำจัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิ... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 42 – Adaptive Capacity – ขีดความสามารถในการปรับตัว

ขีดความสามารถในการปรับตัว (adaptive capacity) สัมพันธ์กับแนวคิดการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change adaptation) โดยตามการอธิบายอภิธานศัพท์ใน รายงาน สกว. สำ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 3 จาก 3 บทความ