‘สุขภาวะทางจิตที่ดี’ ไม่เพียงมีประโยชน์ส่วนบุคคล แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของรัฐด้านการดูแลสุขภาพด้วย

การมีสุขภาวะทางจิตที่ดี (Mental Wellbeing) ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเจ็บป่วยทางกายที่จะลดผลิตภาพของคน แต่ยังมีความสำคัญต่อความยั่งยืน การเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระยะยาวของประเทศด้วย

การศึกษาล่าสุดของ University of Warwick  และ University of Southern Denmark ได้สำรวจความสัมพันธ์ระหว่าง ‘สุขภาวะทางจิต’ และการใช้จ่ายของภาครัฐ พบว่า การมีสุขภาวะทางจิตที่ดีขี้นของประชากร สัมพันธ์กับต้นทุนการดูแลสุขภาพและทางสังคมที่ลดลงในปีถัดไป

นักวิจัยได้ทำการประเมินสุขภาวะทางจิตของผู้เข้าร่วมวิจัยชาวเดนมาร์ก 3,508 คนในปี 2016 โดยใช้แบบสอบถาม Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale (WEMWBS) ของสถาบันข้อมูลบริการสุขภาพแห่งชาติสก๊อตแลนด์ ซึ่งเป็นข้อคําถามทางบวกท้ังหมด 14 คําถาม เช่น ระดับของการมองโลกในแง่ดี ความรู้สึกมั่นใจ ความรู้สึกผ่อนคลาย หรือสนใจสิ่งใหม่ ๆ ยิ่งได้คะแนนสูง หมายถึงสุขภาวะทางจิตที่ดีกว่า จากนั้นพิจารณาการใช้จ่ายสองประเภทของรัฐบาลเดนมาร์ก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลต่อคน (ค่าจ้างแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง การรักษาตัวในโรงพยาบาล การบริการผู้ป่วยนอก ค่ายาตามใบสั่งแพทย์) และ เงินโอนสิทธิประโยชน์กรณีการเจ็บป่วยต่อคน (การชดเชยจากรัฐเมื่อมีการลาป่วยจากที่ทำงาน)

การวิเคราะห์พบว่า ระดับสุขภาวะทางจิตหนึ่งช่วงคะแนนของแต่ละบุคคลในปี 2016 ที่เพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่ลดลง 43 ดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินโอนสิทธิประโยชน์กรณีการเจ็บป่วยที่ลดลง 23 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคน ในปี 2017

สุขภาวะทางจิต หมายถึง ความรู้สึกดีและการดำเนินชีวิตได้ปกติสุข อาจรวมถึงการมองโลกในแง่ดี รู้สึกมีพลัง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น หรือสามารถคิดอ่านได้ชัดเจน การมีสุขภาวะทางจิตที่ดีเป็นตัวทำนายสุขภาพกายและอายุขัยของคน เช่น การมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น การมีกิจกรรมทางกายที่มากขขึ้น และสามารถฟื้นตัวเร็วขึ้นจากอาการเจ็บป่วยทางกาย

อย่างไรก็ตาม การประเมินทางเศรษฐกิจมักเน้นไปที่ต้นทุนที่เกิดจากความเจ็บป่วยทางจิต (Mental Illness) ผลการศึกษานี้ได้ชี้ให้เห็นว่า ระดับสุขภาวะทางจิตที่ดีขึ้นแม้ในช่วงเวลาสั้น ๆ จะช่วยลดต้นทุนทั้งการดูแลสุขภาพกายและการเกิดปัญหาอาการผิดปกติทางจิตได้

อ่านเพิ่มเติม SDG Updates | “Good Health and Well-being: เมื่อนิยามของสุขภาพดี’ ไม่ได้หยุดอยู่แค่ร่างกายแข็งแรง”

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ #SDG3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
- (3.4) ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสามผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรคและสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีภายในปี 2573

ที่มา : Mental wellbeing is not just beneficial for you – it can also lead to lower healthcare costs (The Conversation)

Last Updated on สิงหาคม 9, 2021

Author

  • Natetida Bunnag

    Social Media Manager - ตัวแทน 'คนธรรมดา' ในชุมชนนักวิชาการ อ่าน แปล และสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น