ช่องว่างทางดิจิทัลระหว่างเพศ ทำให้ประเทศรายได้ต่ำสูญเสีย GDP รวมกันไปกว่าหนึ่งแสนล้านดอลลาร์ต่อปี

จนถึงปัจจุบัน ยังมีอีกหลายล้านคนทั่วโลกที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้และในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย รายงานการศึกษาล่าสุดพบว่า ในระดับโลก ผู้ชายเข้าถึงโลกออนไลน์มากกว่าผู้หญิง 21% แต่ในกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) ผู้ชายเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากกว่าถึง 52%

รายงาน ‘The Costs of Exclusion – Economic Consequences of the Digital Gender Gap‘ จัดทำโดยมูลนิธิ World Wide Web และ Alliance for Affordable Internet (A4AI) ทำการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของการกีดกันทางดิจิทัล (Digital Exclusion) ในประเทศรายได้ต่ำและปานกลางระดับล่างซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี ‘ช่องว่างทางดิจิทัลระหว่างเพศ‘ (Digital Gender Gap) มากที่สุดทั้งหมด 32 ประเทศ พบว่าในปีที่ผ่านมา รัฐบาลประเทศเหล่านี้สูญเสีย GDP รวมไปประมาณ 126,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในเศรษฐกิจดิจิทัลขาดหายไป

การศึกษาพบว่ายังคงมีช่องว่างทางดิจิทัลระหว่างเพศขนาดใหญ่ในทั้งหมด 32 ประเทศนี้ มีผู้หญิงเพียง 1 ใน 3 ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ต่างกับผู้ชายที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เกือบครึ่งหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้น แนวโน้มความก้าวหน้าเพื่อถมช่องว่างนี้ก็แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะปิดช่องว่างได้เพียง 0.5% จาก 30.9% เป็น 30.4% ตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปี 2020

ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการกีดกันผู้หญิงออกจากโลกดิจิทัลแปลเป็นเงินภาษีที่รัฐเสียโอกาสรับไปถึง 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งเงินเหล่านี้จะสามารถนำไปลงทุนเพื่อพัฒนาระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ และที่อยู่อาศัยให้ประชาชนในประเทศได้

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต่างๆ ไม่ได้มีการบังคับใช้นโยบายที่จำเป็นในการปิดช่องว่างทางดิจิทัลระหว่างเพศมากเท่าที่ควร ตามรายงาน Affordability Report ประจำปี 2020 ของ A4AI ระบุว่ากว่า 40% ของประเทศที่ทำการศึกษาไม่มีนโยบายหรือโครงการใดที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้หญิง

ทั้งนี้ รายงานได้อธิบายถึงอุปสรรคที่ขัดขวางผู้หญิงและเด็กหญิงในการเข้าสู่โลกออนไลน์ ได้แก่ ราคาโทรศัพท์มือถือและค่าบริการอินเทอร์เน็ต บรรทัดฐานทางสังคมที่กีดกันผู้หญิงจากโลกออนไลน์ ความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และการขัดสนเงินทอง

ประเด็นดังกล่าว เกี่ยวข้องกับ
#SDG5 ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
- (5.b) เพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเพิ่มอำนาจแก่ผู้หญิง
#SDG9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
- (9.c) เพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสาร และพยายามที่จะจัดให้มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยถ้วนหน้าและในราคาที่สามารถจ่ายได้ ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ภายในปี 2563
#SDG10 ลดความเหลื่อมล้ำภายในและระหว่างประเทศ
- (10.2) ให้อำนาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองสำหรับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งกำเนิด ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสถานะอื่นๆ ภายในปี 2573

ที่มา : Digital gender gap: men 50% more likely to be online in some countries – report (The Guardian)

Last Updated on ตุลาคม 12, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น