SDG Recommends | เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเรากับทะเลและมหาสมุทรมากขึ้นผ่าน Ocean Literacy

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน – ดู – ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม

อ่าน – ความยั่งยืนใน Toolkits วันนี้ ชวนดำดิ่งและดื่มด่ำไปกับองค์ความรู้ว่าด้วยเรื่องทะเลและมหาสมุทรอย่างรอบด้าน ที่ได้นำเสนอทั้งหลักการ เครื่องมือ และวิธีการบนฐานของวิทยาศาสตร์ผ่านแหล่งชี้ทางไป “Ocean Literacy Portal” และ “Ocean Literacy Toolkit” จัดทำโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ไว้ให้เป็นแหล่งข้อมูลที่สอดประสานกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนให้ผู้คนมีวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน โดยตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับทะเลและมหาสมุทร สู่การตัดสินใจบนฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และตัดสินใจอย่างรับผิดรับชอบต่อทรัพยากรทางทะเล


01 – Ocean Literacy Portal

ความตั้งใจในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทะเลและมหาสมุทร ก็เพื่อให้เข้าใจอิทธิพลของท้องทะเลที่มีต่อชีวิตมนุษย์ และอิทธิพลของมนุษย์ที่มีต่อท้องทะเล ทั้งสองล้วนเติมเต็มกันและสำคัญต่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างยั่งยืน “Ocean Literacy Portal” เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลชี้ทางไปยังองค์ความรู้ ทักษะ คุณค่า พฤติกรรม และเรื่องราวเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร ในขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ไว้ให้ได้แลกเปลี่ยนกัน เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนโดยเฉพาะนักการศึกษาและนักเรียนเข้าใจทะเลและมหาสมุทรมากขึ้น อันจะนำไปสู่การตัดสินใจบนฐานของข้อมูล เครื่องมือและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการตัดสินใจอย่างรับผิดรับชอบต่อทรัพยากรทางทะเล

เข้าถึงได้ ที่นี่

02 – Ocean Literacy for All: A toolkit

“คู่มือองค์ความรู้ด้านทะเลและมหาสมุทร” ฉบับนี้ เป็นแหล่งข้อมูลการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development – ESD) ว่าด้วยเรื่องทะเลและมหาสมุทรที่นำเสนอวิธีการและหลักการด้านวิทยาศาสตร์ เหมาะสมสำหรับนักวิทยาศาสตร์ นักการศึกษา และบุคคลทั่วไปใช้อ่านเพื่อทำความเข้าใจความซับซ้อนของความเป็นอยู่และการทำงานของทะเลและมหาสมุทร เพื่อให้มีเครื่องมือไว้ใช้ติดตามประเด็นเร่งด่วนทางทะเล ตระหนักถึงภัยคุกคามต่อสุขภาวะของท้องทะเล ตลอดจนเอาไว้ใช้ทำความเข้าใจความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลกันระหว่างพฤติกรรมมนุษย์ ทั้งในลักษณะปัจเจกบุคคล (individual) และส่วนรวม (collective) ที่มีต่อทะเลและมหาสมุทร

เข้าถึงได้ ที่นี่

Ocean Literacy Portal และ Ocean Literacy Toolkit นอกจากจะสอดคล้องกับเป้าหมาย
#SDG14 ทะเลและทรัพยากรทางทะเลและมหาสมุทร ในภาพรวม โดยเฉพาะ – (14.1) ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท (14.2) ปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และการบรรลุการมีมหาสมุทรที่มีสุขภาพดีและมีผลิตภาพ (14.a) เพิ่มความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล
Ocean Literacy Portal และ Ocean Literacy Toolkit ยังสัมพันธ์กับ
#SDG4 การศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียม – (4.4) การเพิ่มทักษะและเทคนิคทางอาชีพสำหรับเยาวชนและผู้ใหญ่ (4.7) การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (4.a) ยกระดับเครื่องมือทางการศึกษา
#SDG11 เมืองที่ยั่งยืน – (11.4) การปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก
#SDG12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน – (12.8) ประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี 2573
#SDG13 การรับมือและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ – (13.3) พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า
#SDG15 ระบบนิเวศบนบกและความหลากหลายทางชีวภาพ – (15.5) การลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และป้องกันการสูญพันธ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม

แหล่งที่มา:
Ocean Literacy Portal (ICCROM)
Ocean Literacy: A Toolkit (ICCROM)

Last Updated on ตุลาคม 19, 2021

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *