SDG Recommends | โลกเราดีขึ้นหรือแย่ลงสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่? หาคำตอบใน ‘The Changing Childhood Project’

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน – ดู – ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม

เพราะโลกหมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เชื่อมต่อถึงกันมากขึ้น มีความหลากหลายมากขึ้น และกลายร่างเป็นโลกดิจิทัล คำถามสำคัญคือ การเป็นเด็กที่เติบโตใน ‘ศตวรรษที่ 21’ นี้ เป็นอย่างไร เยาวชนคนรุ่นใหม่มองเห็นโลกใบนี้แตกต่างไปจากมุมมองเดิมหรือไม่อย่างไร การจะตอบคำถามเหล่านี้ได้ เราจะต้องฟังเสียงของพวกเขา รวมถึงฟังเสียงของคนรุ่นก่อนหน้าด้วย

ดู – ความยั่งยืนในสื่อ interactive วันนี้ ชวนดูโพลการสำรวจ The Changing Childhood Project จัดทำโดยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และ Gallup เพื่อตามหาคำตอบต่อคำถามสำคัญที่ว่านี้ โดยนำเสนอเป็นการรายงานผลแบบ interactive ในรูปแบบเว็บไซต์ พร้อมกับช่องทางดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มสำหรับผู้ที่สนใจ

ทั้งนี้ ก็เพื่อจะช่วยให้เข้าใจประสบการณ์และมุมมองของเด็กในวันนี้มากขึ้น กระทั่งนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเด็กทั้งปัจจุบันและในอนาคต

เข้าถึงได้ที่ https://changingchildhood.unicef.org/

โดยเมื่อเราเข้ามาถึงเว็บไซต์แล้ว ให้กดเลือกภาษาที่เราต้องการจะใช้เพื่อเข้าสู่หน้าผลการสำรวจและคำอธิบาย กดที่ Dive in และเลือกหัวข้อที่คุณสนใจสำรวจ อาทิ การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) สุขภาพจิต (Mental Health) การมองโลกในแง่บวก (Optimism) ข้อมูลข่าวสาร (Information) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หลังจากนั้นข้างใต้ของหน้าที่สำรวจยังมีหัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ (Explore other stories) อย่างโลกาภิวัตน์ (Globalization) และดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Tech) ให้ได้เลือกสำรวจต่อด้วย

ทั้งนี้ มุมมองและความคิดเห็นของคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างที่สื่อ interactive ชิ้นนี้ที่เจาะไปที่กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้น มีนัยสำคัญต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เสมือนเป็นการสำรวจพัฒนาการความก้าวหน้าของการให้บริการขั้นพื้นฐานและสรีภาพขั้นพื้นฐาน เป็นต้น ขณะเดียวกัน SDGs เองได้ระบุถึงกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ไว้ในเป้าหมาย #SDG4 การศึกษาที่เสมอภาค การอ่านออกเขียนได้ #SDG8 การมีทักษะและมีงานทำ และ #SDG13 การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยให้ความสำคัญกับเยาวชน

● อ่านสรุปภาพรวมโดยคร่าวเป็นภาษาไทยได้ที่: คนรุ่นใหม่เชื่อว่าอนาคตจะดีขึ้น แต่ต้องการเปลี่ยนแปลง – ลงมือทำอย่างเร่งด่วน – ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ ‘โซลูชัน’
● ช่องทางดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม ที่นี่

หมายเหตุ ผลที่ได้จากการสำรวจมาจากประชาชนกว่า 21,000 คน ทั้งวัยผู้ใหญ่ (40 ปีขึ้นไป) และเยาวชน/คนรุ่นใหม่วัยแรงงาน (15 – 24 ปี) ใน 21 ประเทศเท่านั้น

Last Updated on พฤศจิกายน 23, 2021

Author

  • Thiraphon Singlor

    Editor | อยากรู้ความคิดของคนต่างพื้นเพ ต่างสังคมและวัฒนธรรม สนใจความเป็นไปของโลก ความมั่นคง และการพัฒนา แล้วนำมาถ่ายทอดร้อยเรียงเรื่องราวเล่าให้ฟัง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น