‘Trash Library’ ห้องสมุดเคลื่อนที่ในอินโดนีเซีย ที่ให้เด็ก ๆ จ่ายค่าเช่าหนังสือด้วยขยะรีไซเคิล

ห้องสมุดเคลื่อนที่ในอินโดนีเซียให้เด็ก ๆ ยืมหนังสืออ่านได้ โดยเก็บค่าเช่าหนังสือเป็นขยะรีไซเคิลจากทั้งในบ้านและในชุมชน

ในทุกวันจันทร์-ศุกร์ บรรณารักษ์หญิงบนเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย Raden Roro Hendarti จะขี่รถจักรยานยนตร์สามล้อต่อเติมท้ายบรรทุกหนังสือจำนวนมากไปในหมู่บ้าน Muntang เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ยืมหนังสือไปอ่านได้ แต่ต้องแลกกับขยะรีไซเคิลได้ จึงเรียกห้องสมุดเคลื่อนที่นี้ว่า ‘Trash Library’ หรือ ห้องสมุดขยะ เพื่อปลูกฝังกับนิสัยรักการอ่านให้เด็ก ๆ และช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม

Raden ต้องการให้เด็ก ๆ ใช้เวลากับเกมออนไลน์ให้น้อยลงและสร้างวัฒนธรรมการอ่านตั้งแต่อายุน้อย ๆ ห้องสมุดเคลื่อนที่นี้ดำเนินงานมาแล้วห้าปีโดยได้รับการสนับสนุนจากห้องสมุดสาธารณะในพื้นที่ Trash Library มีสต็อกหนังสือทั้งหมดมากถึง 6,000 เล่มเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของเด็ก ๆ โดยในแต่ละสัปดาห์เธอได้ ‘ค่าเช่าหนังสือ’ เป็นขยะมากถึงประมาณ 100 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ซึ่งจะถูกนำมาคัดแยกและขายเพื่อนำเงินไปซื้อหนังสือเพิ่ม

ทักษะการอ่านออกเขียนได้ของเด็กอายุมากกว่า 15 ปีในอินโดนีเซียอยู่ที่ประมาณ 96% อย่างไรก็ตาม มีรายงานจากธนาคารโลกไม่นานมานี้ที่แสดงความกังวลว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะทำให้เด็กอายุ 15 ปีมากกว่า 80% ในประเทศมีความสามารถในการอ่านต่ำกว่าระดับขั้นต่ำที่กำหนดโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

ประเด็นดังกล่าว เกี่ยวข้องกับ
#SDG4 การศึกษาที่มีคุณภาพ
- (4.6) สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้และคานวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573
#SDG12 การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

- (12.5) ลดการเกิดของเสียโดยให้มีการป้องกัน การลดปริมาณ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ภายในปี พ.ศ. 2573

ที่มา : Your trash for our books: Indonesian library creates literacy from litter (Reuters)

Last Updated on พฤศจิกายน 29, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น