EU เตรียมเสนอข้อกำหนดให้ประเทศสมาชิกปรับปรุงระบบพลังงานในอาคารให้ปล่อยคาร์บอนน้อยลงภายใน 10 ปีนี้

“ตึกและอาคาร” เป็นแหล่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 1 ใน 3 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสหภาพยุโรป โดยคิดเป็นการใช้พลังงานที่ 40% ทำให้สหภาพยุโรปหันมาเร่งจัดการกับภาคส่วนนี้ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 55% ภายในปี 2573 จากระดับการปล่อยเมื่อปี 2533

โดยภายในสัปดาห์หน้า สหภาพยุโรปจะดำเนินการเสนอข้อกำหนดให้ประเทศสมาชิกปรับปรุงตึกและอาคารที่ยังคงปล่อยก๊าซสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณมาก หรือตึกและอาคารที่มีผลประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระดับที่ไม่สู้ดีนัก ให้ปรับปรุงมีผลการประเมินดีขึ้น กล่าวคือปล่อยก๊าซลดลงให้ได้ภายในทศวรรษนี้ เพราะตึกและอาคารที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นภาคส่วนสำคัญช่วยจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ข้อกำหนดของสหภาพยุโรปจะเป็นการตั้ง ‘เกณฑ์ขั้นต่ำ’ ในบรรดาประเทศสมาชิก ด้านการใช้พลังงานของตึกและอาคาร อันหมายรวมถึงบ้าน ที่ทำงาน และอาคารเพื่อการพาณิชย์ โดยการปรับปรุงและซ่อมแซมการใช้พลังงานภายในตึกและอาคารสามารถทำได้หลายวิธีการ อาทิ การแทนที่ระบบการทำความร้อนที่ใช้พลังงานฟอสซิลแบบเดิมด้วยระบบทำความร้อนที่สามารถปล่อยคาร์บอนน้อยลง ขณะที่พลังงานฟอสซิลเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ในระบบทำความร้อนราว 3 ใน 4 ของทั้งหมดในครัวเรือนสหภาพยุโรป

ทั้งประเด็นการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบพลังงานภายในอาคารนี้ ยังเป็นแผนการแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าและค่าก๊าซที่พุ่งขึ้นสูงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ ด้วยการปรับระบบการใช้พลังงานภายในตึกและอาคารด้วย

อย่างไรก็ดี ข้อกำหนดดังกล่าวอาจมีผลต่อการดำเนินการในประเทศสมาชิกแตกต่างกันไป เนื่องมาจากจำนวนตึกและอาคารที่มีระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ต่ำที่สุด หรือเกรด G (จากการประเมิน Energy Performance Certificate ซึ่งมีเกรด A – G) อาจมีมากน้อยต่างกันไปในแต่ละประเทศ ส่งผลให้อิตาลี ซึ่งมีจำนวนอาคารที่อยู่อาศัยกว่า 1 ใน 3 ได้เกรด G จะต้องเร่งดำเนินการตามข้อกำหนดนี้มากกว่าโดยเปรียบกับเนเธอร์แลนด์ ที่มีบ้านซึ่งได้เกรด G คิดเป็นเพียง 4% จากบ้านทั้งหมด เป็นต้น

ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการหารือก่อนที่จะเผยแพร่ภายในสัปดาห์หน้า โดยที่การนำไปบังคับใช้จริงจะต้องได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกและรัฐสภายุโรป

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG7 พลังงานสมัยใหม่
-(7.3) ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้เพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายในปี 2573
#SDG13 การรับมือและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
-(13.3) พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า

แหล่งที่มา:
EU to propose requirements that countries renovate energy-guzzling buildings (reuters)

Last Updated on ธันวาคม 9, 2021

Author

  • Thiraphon Singlor

    Editor | อยากรู้ความคิดของคนต่างพื้นเพ ต่างสังคมและวัฒนธรรม สนใจความเป็นไปของโลก ความมั่นคง และการพัฒนา แล้วนำมาถ่ายทอดร้อยเรียงเรื่องราวเล่าให้ฟัง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น