บริษัทสัญชาติไทย 38 แห่ง ได้รับคัดเลือกติดกลุ่มดัชนี Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ปี 2021

บริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์จากประเทศไทย 38 แห่ง ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Index (DJSI) หรือ ดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ ประจำปี 2021 ทำให้ไทยกลายเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของภาคธุรกิจในอาเซียน

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) หรือ ดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ โดย S&P Global เป็นดัชนีหลักทรัพย์ของบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ผ่านการประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามบทแนวทางความยั่งยืนของตัวชี้วัดทั้งสามมิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ซึ่งเป็นดัชนีที่ได้รับการยอมรับระดับสากลจากผู้ลงทุนและใช้เป็นข้อมูลในการลงทุน ในปี 2021 นี้ มีบริษัทจากทั่วโลกถึง 3,455 บริษัทที่ได้ถูกประเมิน

ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา บริษัทจดทะเบียนไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประเมินดัชนี DJSI มากขึ้น โดยบริษัทจดทะเบียนทั้ง 38 แห่งที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้มาจากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มโทรคมนาคม กลุ่มธนาคาร กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มภาคบริการ เป็นต้น แบ่งเป็น สมาชิกกลุ่มดัชนี Dow Jones Sustainability World Index หรือ DJSI World ทั้งหมด 13 บริษัท (สมาชิกเดิม 12 บริษัท) และเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets ทั้งหมด 25 แห่ง (สมาชิกเดิม 22 บริษัท) ทำให้ไทยเป็นประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ที่มีบริษัทเป็นสมาชิกดัชนี DJSI มากที่สุด

ประเด็นดังกล่าว เกี่ยวข้องกับ
#SDG12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
- (12.6) สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และบูรณาการข้อมูลด้านความยั่งยืนไว้ในรอบการรายงานของบริษัทเหล่านั้น

ที่มา :
DJSI 2021 บริษัทไทยติด DJSI World เพิ่ม 1 ราย-DJSI Emerging Markets เพิ่ม 3 ราย (Thai Publica)
DJSI welcomes 24 Thai companies this year (Bangkok Post)
S&P Dow Jones Indices Announces Dow Jones Sustainability Indices 2021 Review Results (S&P Global)

Last Updated on ธันวาคม 14, 2021

Author

  • Natetida Bunnag

    Social Media Manager - ตัวแทน 'คนธรรมดา' ในชุมชนนักวิชาการ อ่าน แปล และสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น