พื้นที่ต้องการอะไร?: ความต้องการและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคใต้ชายแดน

โครงการจัดทําแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (Area Need) แบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน และยังแบ่งพื้นที่ของภาคต่าง ๆ ออกเป็นกลุ่มพื้นที่ย่อยสำหรับการศึกษาทั้งสิ้น 18 กลุ่มย่อย โดยยึดการแบ่งกลุ่มตามที่ตั้งของจังหวัดในเขตติดต่อกันหรือต่อเนื่องกันเป็นหลัก  จากนั้นพิจารณาความสอดคล้องหรือเกื้อหนุนกันของประเด็นยุทธศาสตร์หรือทิศทางการพัฒนา ประกอบกับความเกี่ยวเนื่องทางเศรษฐกิจ การผลิต การค้า การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่า ความได้เปรียบในการแข่งขันร่วมกัน รวมไปถึงการแก้ไขประเด็นสำคัญ เร่งด่วนที่จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมกันระหว่างจังหวัด

ภาคใต้ชายแดน

ภาคใต้ชายแดนประกอบด้วยปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยไม่มีการแบ่งกลุ่มจังหวัดย่อย

1. ประเด็นสำคัญและเร่งด่วนของภาคใต้ชายแดนแบ่งเป็น 3 มิติ ดังนี้

 • มิติสังคม ประกอบด้วย 1) ปัญหายาเสพติด 2) ปัญหาการศึกษา
 • มิติเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 1) การค้าชายแดนน้อยลง 2) งานและเศรษฐกิจที่เติบโตน้อย 3) สถานการณ์แรงงานที่ไปทำงานในประเทศมาเลเซียได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 4) เศรษฐกิจภาคการเกษตรถดถอย
 • มิติสันติภาพ ประกอบด้วย 1) การเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม 2) ความปลอดภัยและการละเมิดสิทธิมนุษยชน 3) สถานการณ์ความรุนแรงยังไม่ดีขึ้น 4) ผลกระทบของสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน

*ภาคใต้ชายแดนไม่มีประเด็นการพัฒนาที่สำคัญและเร่งด่วนในมิติสิ่งแวดล้อม แต่เพิ่มเติมมิติสันติภาพเนื่องจากเป็นบริบทเชิงพื้นที่

2. ความต้องการของพื้นที่ภาคใต้ชายแดน

ภาคใต้ชายแดนมีความต้องการทั้งสิ้น 2 มิติ ได้แก่

 • มิติสันติภาพ ประกอบด้วย 
 1. การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ในเรื่องการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น [SDG 16]
 2. การพูดคุยสันติภาพที่ต้องการแก้ไขโครงสร้างคณะพูดคุยให้มีสัดส่วนตัวแทนจากท้องถิ่นมากขึ้น  [SDG 16]
 3. การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ต้องมีสัดส่วนพลเรือนมากกว่าหน่วยงานความมั่นคง  [SDG 16]
 • มิติสิ่งแวดล้อม พื้นที่ต้องการความรู้เข้ามาจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้
 1. ปัญหาการจัดการน้ำ [SDG 6]
 2. ปัญหาการจัดการขยะ [SDG11, SDG12]
 3. ปัญหาจากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม [SDG6, SDG12, SDG13, SDG14, SDG15]  
 4. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ [SDG6, SDG12, SDG13, SDG14, SDG15]  
 5. ชายฝั่งภาคใต้ของประเทศไทยถูกทำลายด้วยโครงการกำแพงกันคลื่น [SDG14]

หมายเหตุ: ความต้องการความรู้เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมถูกเสนอเพิ่มเข้ามา เนื่องจากในการจัด workshop นั้นทีม SDG Move และทีมภาคเห็นว่า ประเด็นการคุยควรมีให้ครบมิติความยั่งยืน

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากความต้องการพัฒนาของภาคใต้ชายแดนข้างต้น คณะทำงานของโครงการที่รับผิดชอบศึกษาภาคใต้ชายแดน ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อนำไปสู่การริเริ่มดำเนินการ ดังนี้

 • การจัดตั้งเครือข่ายวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำหรับสามจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ด้วยสภาพทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม และประเด็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนในพื้นที่แห่งนี้ 
 • การศึกษาและการทำความเข้าใจกับความไว้วางใจทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นความไว้วางใจต่อกันในหมู่ประชาชน หรือความไว้วางใจระหว่างการบริหารงานของรัฐบาลกับประชาชน
คณะวิจัยภาคใต้ชายแดน: ผศ.เอกรินทร์ ต่วนศิริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผศ. ดร.เเพร ศิริศักดิ์ดำเกิง มหาวิทยาลัยศิลปากร เเละคณะ

● บทความที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Area Need 
– Introduction of Area Need | เราจะรู้ได้อย่างไรว่างานวิจัยที่มีอยู่ตอบโจทย์ความต้องการพื้นที่
– พื้นที่ต้องการอะไร? : ความต้องการและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคเหนือ
 Area Need พื้นที่ต้องการอะไร? | ความต้องการและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
– พื้นที่ต้องการอะไร?: ความต้องการและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคตะวันออก 
พื้นที่ต้องการอะไร? : ความต้องการและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคกลาง
พื้นที่ต้องการอะไร? : ความต้องการและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคใต้

ซีรีส์ Area Need จะสรุปข้อค้นพบสำคัญของโครงการปีที่ 1  และอัปเดตสิ่งที่เรากำลังทำต่อในปีที่ 2 ตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้ ไปจนถึง เมษายน 2566

อติรุจ ดือเระ – เรียบเรียง
พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ – บรรณาธิการ
แพรวพรรณ ศิริเลิศ – พิสูจน์อักษร
วิจย์ณี เสนเเดง – ภาพประกอบ

Last Updated on มกราคม 27, 2023

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น