IHPP-SDG Move-วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมจัด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วน เพื่อ “การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” ประจำปีพ.ศ. 2566

21 ธันวาคม 2566 – สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานผู้สนับสนุนเงินทุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมจัด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อ “การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” พ.ศ. 2566 (Thailand Sustainable Development Forum 2023) ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการสร้างและจัดการความรู้แบบข้ามศาสตร์ระหว่างภาคส่วนและเชื่อมโยงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ในสังคม ดําเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 โดยในปีแรกได้เน้นการดําเนินการเปลี่ยนแปลงระดับฐานราก (transformation) และได้จัดทํารายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย: มุมมองจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2565 (Thailand Sustainable Development Report 2022)

สำหรับในปี พ.ศ. 2566 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ได้ให้ความสําคัญไปที่กลไกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับพื้นที่ (SDG Localization) เพื่อสื่อสารความรู้ไปสู่นโยบายอย่างมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย มุ่งเน้นรูปแบบการทํางานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในระดับพื้นที่ตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (Thailand SDGs Roadmap)

ไฮไลต์สำคัญของงานคือการเปิดตัว “รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย: มุมมองจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2566” และ “หนังสือก้าวเดินของชุมชน: 5 พื้นที่เรียนรู้ และการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยสพญ.ดร.อังคณา เลขะกุล หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพหนึ่งเดียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน และดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)

ผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังการเสวนาสาธารณะ หัวข้อ การขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย “พื้นที่เรียนรู้ SDGs รุ่นที่ 1” โดย ตัวแทนพื้นที่ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ 1) อาศรมวงศ์สนิท จังหวัดนครนายก 2) บ้านมั่นคงชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3) ข้าวเม่านายอ จังหวัดสกลนคร 4) รักษ์ยั่งยืนเชียงของ จังหวัดเชียงราย และ 5) ธนาคารปูม้าบ้านหาดสมบูรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ติดตามชมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อ “การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” พ.ศ. 2566 ย้อนหลังทาง Facebook live: IHPP – สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ หรือลิงก์ด้านล่าง

Last Updated on ธันวาคม 26, 2023

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น