SDG Insights | การประชุม กพย. 19 ธันวาคม 2562 กับนัยยะต่อการขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทย

ชล บุนนาค ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในประเทศไทยที่ไม่ค่อยมีคนทราบนัก การเป... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | สถานะประเทศไทยจาก SDG Index: 4 ปีผ่านไป อะไรดีขึ้นหรือแย่ลงบ้าง ?

โดย ชล บุนนาค นับจากปีที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เริ่มดำเนินการในปี 2016 นี่ก็เข้าปีที่ 5 ของ SDGs แล้ว เหลือเวลาอีกประมาณ 10 ปีที่เราจ... (เพิ่มเติม)

ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

ชล บุนนาค และ ภูษณิศา กมลนรเทพ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตรพระราชทานแก่สังคมไ... (เพิ่มเติม)

Voluntary National Review ของประเทศไทย ประจำปี 2018 (English)

กระทรวงการต่างประเทศได้มีการเผยแพร่รายงานทบทวนระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review) ในการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติจริงในประเทศไทย ประจำปี 2018 ในเว็บไซต์ของก... (เพิ่มเติม)

รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 14

ดร. อำไพ หรคุณารักษ์ และคณะ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดทำรายงานวิจัย โครงการ “การสำรวจสถานะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศา... (เพิ่มเติม)

รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 12

สุพจน์ ชุณหโชติอนันต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ธิตา อ่อนอินทร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดทำรายงานวิจัย โครงการ “การสำรวจสถานะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไ... (เพิ่มเติม)

รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 9

อ.ดวงจันทร์ วรคามิน และคณะ จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จัดทำรายงานวิจัย โครงการ “การสำรวจสถานะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ ส... (เพิ่มเติม)

รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 8

ดร. ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ และคณะ จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดทำรายงานวิจัย โครงการ “การสำรวจสถานะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรกา... (เพิ่มเติม)

รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 7

ผศ.ดร. อำนาจ ผดุงศิลป์ และคณะผู้วิจัย จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จัดทำรายงานวิจัย โครงการ “การสำรวจสถานะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศ... (เพิ่มเติม)