บุคลากร

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค เป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์พัฒนาจาก University of East Anglia, Norwich สหราชอาณาจักร และปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ชล มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์เกษตรและพัฒนาชนบท

คณะผู้เชี่ยวชาญ

จารุณี จารุรัตนวารี

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายวิจัย

ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี เป็นนักวิจัยด้านภูมิศาสตร์มนุษย์และสิ่งแวดล้อม และเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกภูมิศาสตร์ จากโครงการปริญญาเอกร่วมระหว่าง King’s College London สหราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และปริญญาโทด้านการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม จาก University of Bristol

ดร.ณัฐวิคม มีเชี่ยวชาญด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความพลวัตรของเมือง (Urban Resilience) และนิเวศวิทยาการเมืองก่อนหน้านี้ ดร.ณัฐวิคม เคยเป็นผู้ช่วยนักวิจัยประจำ London School of Economics สหราชอาณาจักร

ธรรมพร สุขมี
ผู้จัดการฝ่ายวิจัย

ธรรมพร สุขมี จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีประสบการณ์การเป็นผู้จัดการโครงการ และการเป็นผู้ช่วยนักวิจัย มีความสนใจด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

พิมพ์นารา  อินต๊ะประเสริฐ
นักวิจัยโครงการ

พิมพ์นารา  อินต๊ะประเสริฐ เป็นนักวิจัย “กลุ่มโครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การจัดการโครงการ การสื่อสารความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีความสนใจด้านกฎหมายกับการพัฒนา (Law and Development)

ยศพล สวัสดี
ผู้ช่วยนักวิจัย

ยศพล สวัสดี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนในรูปแบบ Active Learning และการจัดการโครงการ มีความสนใจในการทำงานเชิงนโยบายที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คน

ทศพล ธิบัวพันธ์
ผู้ช่วยนักวิจัย

ทศพล ธิบัวพันธ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ กำลังศึกษาระดับปริญญาโทในโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์วิจัย นโยบายและแผนงานงานวิจัยด้านทรัพยากรชุมชนและสัตว์ป่าและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มีความเชี่ยวชาญด้านการบูรณาการศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนและการทำงานภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย และมีความสนใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้ปัญหาเป็นตัวนำ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายองค์ความรู้

ดร.ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้

ดร.ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และนักวิจัยประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรการบูรณาการเชิงพื้นที่และการพัฒนาเมือง คณะสถาปัตยกรรมและเมือง (Spatial Planning and Urban Development Program) จาก Politecnico di Milano ประเทศอิตาลี ระดับปริญญาโทร่วม ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารนโยบายจาก Central European University ประเทศฮังการี University of Aegean ประเทศกรีซ  University of Manchester สหราชอาณาจักร และ Lund University ประเทศสวีเดน

ก่อนหน้านี้ ดร.ญาณิน เคยเป็นอาจารย์ประจำสาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธนภัทร โกสุมาภินันท์
ผู้จัดการฝ่ายองค์ความรู้

ธนภัทร โกสุมาภินันท์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสาขานิติศาสตร์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีประสบการณ์ด้านการประสานงานโครงการของสถาบันอุดมศึกษาและการเป็นผู้ช่วยนักวิจัย (สายการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย) มีความสนใจด้านรัฐสวัสดิการและบทบาทของภาคประชาสังคมในการส่งเสริมประชาธิปไตย

เนตรธิดาร์ บุนนาค
บรรณาธิการ ด้านการจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างพลังการเรียนรู้สาธารณะ

เนตรธิดาร์ บุนนาค จบการศึกษาระดับปริญาตรีในสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ จากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และระดับปริญญาโทในสาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษา งานผู้ช่วยนักวิจัย และงานแปล มีความสนใจประเด็นสิ่งแวดล้อม รูปแบบการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน และความเท่าเทียมทางเพศ

ถิรพร สิงห์ลอ
บรรณาธิการ ด้านการจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

ถิรพร สิงห์ลอ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มีประสบการณ์ด้านนโยบายภาครัฐและงานแปล สนใจการพัฒนาระหว่างประเทศ การมีส่วนร่วมของพลเมือง และการโยกย้ายถิ่นฐาน

อติรุจ ดือเระ
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้

อติรุจ ดือเระ กำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจในประเด็นสันติภาพและความรุนแรง ความมั่นคงมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารและเขียนข่าวเชิงสัมภาษณ์-วิเคราะห์ จากการเป็น Future Journalist ประจำสื่อข่าว De/code – Thai PBS ทั้งยังเคยทำงานส่งเสริมสิทธิเด็กจากการเป็น Content Writer Trainee ในโครงการของ U-Report Thailand 

แพรวพรรณ ศิริเลิศ
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้

แพรวพรรณ ศิริเลิศ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกำลังศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประสบการณ์ด้านประสานงานโครงการและผู้ช่วยนักวิจัย (สายการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและการจัดฝึกอบรม) มีความสนใจด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการพัฒนาชุมชน

วิจย์ณี เสนแดง
นักออกแบบนิเทศศิลป์

วิจย์ณี เสนแดง จบการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการออกแบบนิทรรศการ จาก Politecnico di Milano ประเทศอิตาลี มีความสนใจด้านศิลปะ พิพิธภัณฑ์ และการออกแบบสถาปัตยกรรมที่นำธรรมชาติมาปรับใช้ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายเครือข่าย

นันทินี มาลานนท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่าย

นันทินี มาลานนท์ เป็นผู้จัดการเครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) และโครงการอื่นๆ เกี่ยวกับการบริหารงานอาสาสมัครและการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)

นันทินี มีความเชี่ยวชาญและสนใจกับการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร

ชนัญชิดา กองแก้ว
ผู้จัดการฝ่ายเครือข่าย

ชนัญชิดา กองแก้ว จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มีประสบการณ์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนในรูปแบบ Active Learning การจัดการโครงการ  มีความสนใจด้านการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน และกระบวนการสังคมสงเคราะห์  

ขนิษฐา สมศรี
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเครือข่าย

ขนิษฐา สมศรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ในการจัดโครงการ ออกแบบกิจกรรมด้านการพัฒนาทักษะในรูปแบบต่าง ๆ มีความสนใจด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน และการพัฒนาชุมชนและสังคม

ฝ่ายบริหาร

ธัญรดา  เวียงเกตุ
ผู้จัดการทั่วไป

ธัญรดา เวียงเกตุ จบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านการเงิน การบริหารจัดการ และกฎหมาย