บุคลากร

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค เป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์พัฒนาจาก University of East Anglia, Norwich, สหราชอาณาจักร และปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ชล มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์เกษตรและพัฒนาชนบท

ฝ่ายวิจัย

ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี เป็นนักวิจัยด้านภูมิศาสตร์มนุษย์และสิ่งแวดล้อม และเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกภูมิศาสตร์ จากโครงการปริญญาเอกร่วมระหว่าง King’s College London สหราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และปริญญาโทด้านการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม จาก University of Bristol

ดร.ณัฐวิคม มีเชี่ยวชาญด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความพลวัตรของเมือง (Urban Resilience) และนิเวศวิทยาการเมืองก่อนหน้านี้ ดร.ณัฐวิคม เคยเป็นผู้ช่วยนักวิจัยประจำ London School of Economics สหราชอาณาจักร

ธรรมพร สุขมี
ผู้จัดการฝ่ายวิจัย

ธรรมพร สุขมี จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีประสบการณ์การเป็นผู้จัดการโครงการ และการเป็นผู้ช่วยนักวิจัย มีความสนใจด้านการพัฒนาชุมชน และสังคม

ฝ่ายองค์ความรู้

ดร.ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้

ดร.ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และนักวิจัยประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรการบูรณาการเชิงพื้นที่และการพัฒนาเมือง คณะสถาปัตยกรรมและเมือง (Spatial Planning and Urban Development Program) จาก Politecnico di Milano ประเทศอิตาลี ระดับปริญญาโทร่วม ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารนโยบายจาก Central European University ประเทศฮังการี University of Aegean ประเทศกรีซ  University of Manchester สหราชอาณาจักร และ Lund University ประเทศสวีเดน

ก่อนหน้านี้ ดร.ญาณิน เคยเป็นอาจารย์ประจำสาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ
ผู้จัดการฝ่ายองค์ความรู้

พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ จบศึกษาจากระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การจัดการโครงการ สนใจความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของสังคม กฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

โครงการ SDG Watch | การสื่อสารองค์ความรู้และติดตามสถานการณ์การดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประเทศไทย

เนตรธิดาร์ บุนนาค
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้

เนตรธิดาร์ บุนนาค จบการศึกษาระดับปริญาตรีในสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ จากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และระดับปริญญาโทในสาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ งานผู้ช่วยนักวิจัย และงานแปล มีความสนใจประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม รูปแบบการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน และความเท่าเทียมทางเพศ

ถิรพร สิงห์ลอ
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้

ถิรพร สิงห์ลอ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มีประสบการณ์ด้านนโยบายภาครัฐและงานแปล สนใจการพัฒนาระหว่างประเทศ การมีส่วนร่วมของพลเมือง และการโยกย้ายถิ่นฐาน

ฝ่ายเครือข่าย

นันทินี มาลานนท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่าย

นันทินี มาลานนท์ เป็นผู้จัดการเครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) และโครงการอื่นๆ เกี่ยวกับการบริหารงานอาสาสมัครและการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)

นันทินี มีความเชี่ยวชาญและสนใจกับการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร

ชนัญชิดา กองแก้ว
ผู้จัดการฝ่ายเครือข่าย

ชนัญชิดา กองแก้ว จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มีประสบการณ์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนในรูปแบบ Active Learning การจัดการโครงการ  มีความสนใจด้านการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน และกระบวนการสังคมสงเคราะห์  

ฝ่ายบริหาร

ธัญรดา  เวียงเกตุ
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

ธัญรดา เวียงเกตุ จบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านการเงิน การบริหารจัดการ และกฎหมาย