บุคลากร

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค เป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์พัฒนาจาก University of East Anglia, Norwich สหราชอาณาจักร และปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ชล มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์เกษตรและพัฒนาชนบท

กันติชา ทรัพย์ประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กันติชา ทรัพย์ประเสริฐ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การฝึกงานในฝ่ายเครือข่ายศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) และการทำงานฝ่ายขายต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์การพัฒนา มีความสนใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และความเท่าเทียมทางเพศ

คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร
คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ณพล สุกใส
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.สัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จารุณี จารุรัตนวารี
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายวิจัย

ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี เป็นนักวิจัยด้านภูมิศาสตร์มนุษย์และสิ่งแวดล้อม และเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกภูมิศาสตร์ จากโครงการปริญญาเอกร่วมระหว่าง King’s College London สหราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และปริญญาโทด้านการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม จาก University of Bristol

ดร.ณัฐวิคม มีเชี่ยวชาญด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความพลวัตรของเมือง (Urban Resilience) และนิเวศวิทยาการเมืองก่อนหน้านี้ ดร.ณัฐวิคม เคยเป็นผู้ช่วยนักวิจัยประจำ London School of Economics สหราชอาณาจักร

ธรรมพร สุขมี
ผู้จัดการฝ่ายวิจัย

ธรรมพร สุขมี จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีประสบการณ์การเป็นผู้จัดการโครงการ และการเป็นผู้ช่วยนักวิจัย มีความสนใจด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการศึกษาและพัฒนาดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทยปี 2565

พิมพ์นารา  อินต๊ะประเสริฐ
นักวิจัยโครงการ

พิมพ์นารา  อินต๊ะประเสริฐ เป็นนักวิจัย “กลุ่มโครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การจัดการโครงการ การสื่อสารความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีความสนใจด้านกฎหมายกับการพัฒนา (Law and Development)

ยศพล สวัสดี
ผู้ช่วยนักวิจัย

ยศพล สวัสดี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนในรูปแบบ Active Learning และการจัดการโครงการ มีความสนใจในการทำงานเชิงนโยบายที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คน

โครงการทดลองพื้นที่ค้นหาทางออกที่ยั่งยืนแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อการพลิกโฉมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Sandbox)

พิมพ์นารา รอดกุล
ผู้จัดการโครงการ

พิมพ์นารา รอดกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาพืชสวน (ภูมิทัศน์) คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และประกาศณียบัตรบัณฑิต สาขา Sustainable Land Management under Global Change จาก Writtle University College, Partner of University of Essex สหราชอาณาจัก และระดับปริญญาโท สาขาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีประสบการณ์การเป็นผู้จัดการโครงการและนักวิจัยด้านการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและด้านเศรษฐกิจสีเขียว

ทศพล ธิบัวพันธ์
ผู้ช่วยนักวิจัย

ทศพล ธิบัวพันธ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ กำลังศึกษาระดับปริญญาโทในโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์วิจัย นโยบายและแผนงานงานวิจัยด้านทรัพยากรชุมชนและสัตว์ป่าและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มีความเชี่ยวชาญด้านการบูรณาการศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนและการทำงานภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย และมีความสนใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้ปัญหาเป็นตัวนำ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กันติชา ทรัพย์ประเสริฐ
ผู้ช่วยนักวิจัย

กันติชา ทรัพย์ประเสริฐ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การฝึกงานในฝ่ายเครือข่ายศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) และการทำงานฝ่ายขายต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์การพัฒนา มีความสนใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และความเท่าเทียมทางเพศ

วิมลสิริ คเชนทร
ผู้ช่วยนักวิจัย

วิมลสิริ คเชนทร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) กำลังศึกษาระดับปริญญาโทในโครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีประสบการณ์ด้านการประสานงานโครงการและการเป็นผู้ช่วยนักวิจัย (วิเคราะห์วิจัยและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตรและสิ่งแวดล้อม และมีความสนใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนและสังคม

ฝ่ายองค์ความรู้

พิมพ์นารา  อินต๊ะประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้

พิมพ์นารา  อินต๊ะประเสริฐ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การจัดการโครงการ การสื่อสารความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีความสนใจด้านกฎหมายกับการพัฒนา (Law and Development)

กนกพร บุญเลิศ
ผู้จัดการฝ่ายองค์ความรู้

กนกพร บุญเลิศ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มีประสบการณ์ในการเป็นนักจิตวิทยาและผู้ช่วยวิจัยด้านภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ การทำแบบทดสอบทางประสาทจิตวิทยา และการบริหารจัดการโครงการวิจัยในมนุษย์ มีความสนใจด้านการส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี และสามารถเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียม

อติรุจ ดือเระ
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้

อติรุจ ดือเระ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจในประเด็นสันติภาพและความรุนแรง ความมั่นคงมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารและเขียนข่าวเชิงสัมภาษณ์-วิเคราะห์ จากการเป็น Future Journalist ประจำสื่อข่าว De/code – Thai PBS ทั้งยังเคยทำงานส่งเสริมสิทธิเด็กจากการเป็น Content Writer Trainee ในโครงการของ U-Report Thailand 

แพรวพรรณ ศิริเลิศ
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้

แพรวพรรณ ศิริเลิศ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกำลังศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประสบการณ์ด้านประสานงานโครงการและผู้ช่วยนักวิจัย (สายการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและการจัดฝึกอบรม) มีความสนใจด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการพัฒนาชุมชน

วิจย์ณี เสนแดง
นักออกแบบนิเทศศิลป์

วิจย์ณี เสนแดง จบการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการออกแบบนิทรรศการ จาก Politecnico di Milano ประเทศอิตาลี มีความสนใจด้านศิลปะ พิพิธภัณฑ์ และการออกแบบสถาปัตยกรรมที่นำธรรมชาติมาปรับใช้ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เนตรธิดาร์ บุนนาค
เจ้าหน้าที่บริหารสื่อออนไลน์

เนตรธิดาร์ บุนนาค จบการศึกษาระดับปริญาตรีในสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ จากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และระดับปริญญาโทในสาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษา งานผู้ช่วยนักวิจัย และงานแปล มีความสนใจประเด็นสิ่งแวดล้อม รูปแบบการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน และความเท่าเทียมทางเพศ

ฝ่ายเครือข่าย

นันทินี มาลานนท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่าย

นันทินี มาลานนท์ เป็นผู้จัดการเครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) และโครงการอื่นๆ เกี่ยวกับการบริหารงานอาสาสมัครและการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)

นันทินี มีความเชี่ยวชาญและสนใจกับการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร

ชนัญชิดา กองแก้ว
ผู้จัดการฝ่ายเครือข่าย

ชนัญชิดา กองแก้ว จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มีประสบการณ์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนในรูปแบบ Active Learning การจัดการโครงการ  มีความสนใจด้านการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน และกระบวนการสังคมสงเคราะห์  

ขนิษฐา สมศรี
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเครือข่าย

ขนิษฐา สมศรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ในการจัดโครงการ ออกแบบกิจกรรมด้านการพัฒนาทักษะในรูปแบบต่าง ๆ มีความสนใจด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน และการพัฒนาชุมชนและสังคม

ฝ่ายบริหาร

ธัญรดา  เวียงเกตุ
ผู้จัดการทั่วไป

ธัญรดา เวียงเกตุ จบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านการเงิน การบริหารจัดการ และกฎหมาย

Author