บุคลากร

ผู้อำนวยการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค เป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์พัฒนาจาก University of East Anglia, Norwich สหราชอาณาจักร และปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ชล มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์เกษตรและพัฒนาชนบท

รองผู้อำนวยการ

ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี
รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)

ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี เป็นนักวิจัยด้านภูมิศาสตร์มนุษย์และสิ่งแวดล้อม และเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกภูมิศาสตร์ จากโครงการปริญญาเอกร่วมระหว่าง King’s College London สหราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และปริญญาโทด้านการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม จาก University of Bristol

ดร.ณัฐวิคม มีเชี่ยวชาญด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความพลวัตรของเมือง (Urban Resilience) และนิเวศวิทยาการเมืองก่อนหน้านี้ ดร.ณัฐวิคม เคยเป็นผู้ช่วยนักวิจัยประจำ London School of Economics สหราชอาณาจักร

นันทินี มาลานนท์
รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)

นันทินี มาลานนท์ เป็นผู้จัดการเครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) และโครงการอื่นๆ เกี่ยวกับการบริหารงานอาสาสมัครและการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)

นันทินี มีความเชี่ยวชาญและสนใจกับการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร

ฝ่ายวิจัย

ธรรมพร สุขมี
ผู้จัดการฝ่ายวิจัย

ธรรมพร สุขมี จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีประสบการณ์การเป็นผู้จัดการโครงการ และการเป็นผู้ช่วยนักวิจัย มีความสนใจด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

ทศพล ธิบัวพันธ์
นักวิจัย

ทศพล ธิบัวพันธ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และระดับปริญญาโท สาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ วิจัย นโยบายและแผนงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การทำงานในเชิงพื้นที่ และการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีความเชี่ยวชาญด้านการบูรณาการศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นตัวนำเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดความยั่งยืน  และมีความสนใจด้านการจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

กันติชา ทรัพย์ประเสริฐ
ผู้ช่วยนักวิจัย

กันติชา ทรัพย์ประเสริฐ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การฝึกงานในฝ่ายเครือข่ายศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) และการทำงานฝ่ายขายต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์การพัฒนา มีความสนใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และความเท่าเทียมทางเพศ

วิมลสิริ คเชนทร
ผู้ช่วยนักวิจัย

วิมลสิริ คเชนทร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) กำลังศึกษาระดับปริญญาโทในโครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีประสบการณ์ด้านการประสานงานโครงการและการเป็นผู้ช่วยนักวิจัย (วิเคราะห์วิจัยและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตรและสิ่งแวดล้อม และมีความสนใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนและสังคม

พรรณรายณ์ พูลสวัสดิ์
ผู้จัดการโครงการวิจัย

พรรณรายณ์ พูลสวัสดิ์ จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ด้านการใช้ประโยชน์จากชีวมวล ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจพลังงาน ด้านการวิเคราะห์กลยุทธ์และแผนงานธุรกิจเทคโนโลยีและพลังงานสะอาด มีความสนใจด้าน สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม

ฝ่ายองค์ความรู้

วันชนะ จิตตะ
ผู้จัดการฝ่ายองค์ความรู้

วันชนะ จิตตะ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการและผู้ช่วยนักวิจัย มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านฝุ่นควัน PM2.5 ในพื้นที่เมือง รวมถึงมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับหน่วยงาน NGOs และชุมชน มีความสนใจด้านภูมิศาสตร์การพัฒนาและแนวคิดเชิงพื้นที่โดยนำปรับใช้ในผลงานด้านวิชาการกลุ่มภูมิศาสตร์มนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

อติรุจ ดือเระ
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้

อติรุจ ดือเระ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจในประเด็นสันติภาพและความรุนแรง ความมั่นคงมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารและเขียนข่าวเชิงสัมภาษณ์-วิเคราะห์ จากการเป็น Future Journalist ประจำสื่อข่าว De/code – Thai PBS ทั้งยังเคยทำงานส่งเสริมสิทธิเด็กจากการเป็น Content Writer Trainee ในโครงการของ U-Report Thailand 

แพรวพรรณ ศิริเลิศ
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้

แพรวพรรณ ศิริเลิศ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกำลังศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประสบการณ์ด้านประสานงานโครงการและผู้ช่วยนักวิจัย (สายการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและการจัดฝึกอบรม) มีความสนใจด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการพัฒนาชุมชน

วิจย์ณี เสนแดง
นักออกแบบนิเทศศิลป์

วิจย์ณี เสนแดง จบการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการออกแบบนิทรรศการ จาก Politecnico di Milano ประเทศอิตาลี มีความสนใจด้านศิลปะ พิพิธภัณฑ์ และการออกแบบสถาปัตยกรรมที่นำธรรมชาติมาปรับใช้ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เนตรธิดาร์ บุนนาค
เจ้าหน้าที่บริหารสื่อออนไลน์

เนตรธิดาร์ บุนนาค จบการศึกษาระดับปริญาตรีในสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ จากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และระดับปริญญาโทในสาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษา งานผู้ช่วยนักวิจัย และงานแปล มีความสนใจประเด็นสิ่งแวดล้อม รูปแบบการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน และความเท่าเทียมทางเพศ

ฝ่ายเครือข่าย

ชนัญชิดา กองแก้ว
ผู้จัดการฝ่ายเครือข่าย

ชนัญชิดา กองแก้ว จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มีประสบการณ์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนในรูปแบบ Active Learning การจัดการโครงการ  มีความสนใจด้านการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน และกระบวนการสังคมสงเคราะห์  

ฝ่ายบริหาร

ธัญรดา  เวียงเกตุ
ผู้จัดการทั่วไป

ธัญรดา เวียงเกตุ จบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านการเงิน การบริหารจัดการ และกฎหมาย

กันติชา ทรัพย์ประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กันติชา ทรัพย์ประเสริฐ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การฝึกงานในฝ่ายเครือข่ายศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) และการทำงานฝ่ายขายต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์การพัฒนา มีความสนใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และความเท่าเทียมทางเพศ