THE Impact Rankings 2021 – มีมหาวิทยาลัยกว่า 1,200 แห่ง ส่งข้อมูลร่วมจัดอันดับการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน SDGs

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดย The Times Higher Education (THE) Impact Rankings ได้มีสถ... (เพิ่มเติม)

สหรัฐฯ จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำขนานใหญ่ แก้ปัญหาด้านน้ำและให้คนทั้งประเทศมีงานทำ

รัฐบาลภายใต้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน เสนอให้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำกับงบประมาณก้อนใหญ่เมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงและยกระดับการบริหารจัดการน้ำ ทั้งน้... (เพิ่มเติม)

การคุมกำเนิดฟรี ทำให้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการทำแท้งในฟินแลนด์ลดลง

ผลการศึกษา Municipal contraceptive services, socioeconomic status and teenage pregnancy in Finland: a longitudinal study พบว่า หลังจากหลายเทศบาลเมืองในฟินแลนด์ให้บริการการคุมกำเนิ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ – เมื่อโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง กำหนดสถานะสุขภาพและอายุขัยของคุณไว้แล้วตั้งแต่ยังไม่เกิด

“อยากอายุยืน อยากสุขภาพดี ต้องเลือกเกิดถูกให้ที่ ?” “เด็กที่เกิดในกลุ่มประเทศที่มีดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human development index) สูงจะมีอายุขัยคาดเฉลี่ยสูงกว่าเด็กท... (เพิ่มเติม)

ผู้นำทั้ง 25 ประเทศ และ องค์การอนามัยโลก สนับสนุน สนธิสัญญาที่จะช่วยให้โลกจัดการกับภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพในอนาคต

ผู้นำทั้ง 25 ประเทศ และ องค์การอนามัยโลก (WHO) สนับสนุนแนวคิดในการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่จะช่วยให้โลกจัดการกับภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพในอนาคต แบบเดียวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน... (เพิ่มเติม)

รายงานความสุขโลก 2021 ย้ำสุขภาพจิตดี ความเชื่อใจในรัฐ การมีงานทำและหลักประกันทางสังคม ส่งผลให้คนมี ‘สุขภาวะที่ดี’

รายงานความสุขโลก 2021 (World Happiness Report 2021) เก็บข้อมูลผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อประเมินความสำเร็จของมาตรการภาครัฐ พร้อมสำรวจดูคุณภาพชีวิตของประชาชน ร่ายเรียงออกมาเป็น 8 บทที... (เพิ่มเติม)

7 เมษายน วันอนามัยโลก – จัดการความไม่เท่าเทียม เพื่อ “สร้างโลกที่เป็นธรรมและสุขภาพดียิ่งขึ้น” ให้ทุกคน

องค์การอนามัยโลกเผยว่า แม้ในสถานการณ์าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศทั่วโลก ก็ยังทำให้เราเห็นว่า คนบางกลุ่มยังคงสามารถมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและเข้าถึงการบริการด้า... (เพิ่มเติม)

ครบรอบ 50 ปี ‘พ.ร.บ. อากาศสะอาด ปี 1970’ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศของสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 1970 ประธานาธิบดีนิกสันลงนามใน Clean Air Act of 1970 (CAA) หรือพระราชบัญญัติอากาศสะอาด ปี 1970 ซึ่งเป็นกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและสร้างการเปลี่ยนแปลงคร... (เพิ่มเติม)

อินเดียกับการให้มีน้ำสะอาดใช้ในครัวเรือนชนบทภายในปี 2567 ต้องเร่งแก้ปัญหาน้ำปนเปื้อนสารหนู ที่กระทบต่อสุขภาพของประชากรหลักล้าน

น้ำที่ปนเปื้อนสารหนู (arsenic contamination) กำลังทำให้น้ำในอินเดียเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชากรหลักล้าน เพราะการปนเปื้อนได้เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อาหารตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการบริโ... (เพิ่มเติม)

เชื่อมคนนับล้านผ่าน Sustainable Development Festival รับฟังเสียงภาคประชาสังคม เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนประเทศอิตาลีสู่ความยั่งยืน

Sustainable Development Festival คืองานเทศกาลที่จัดโดย Italian Alliance for Sustainable Development (ASviS) ตั้งแต่ปี 2017 และสามารถดึงดูดผู้คนนับล้านจากทุกภาคส่วนในอิตาลี เพื่อสร... (เพิ่มเติม)