SDG Updates | สรุปเสวนาวิชาการสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน “การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ของประเทศไทย”

ปัจจุบันการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของประเทศไทย มีการมุ่งเน้นกระบวนการทำงานแบบบูรณาการมากขึ้น โดยการนำหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเช... (เพิ่มเติม)

SDG Move ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และ UNDP จัดงาน SDG Training พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ กทม. เพื่อเชื่อมโยง SDGs สู่การปฏิบัติงานในพื้นที่ (SDG Localization)

25 สิงหาคม 2566 - ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) แห่งประเทศไทย ร... (เพิ่มเติม)

Director Notes 27 : ว่าด้วย SDG localization

วาระการพัฒนา 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวจากชุมชนท้องถิ่น แต่แท้จริงแล้วหากดูในรายละเอียด ท่านจะพบว่า SDGs... (เพิ่มเติม)

SDG Move ในฐานะองค์กรเจ้าภาพ SDSN Thailand จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พื้นที่เรียนรู้ SDGs รุ่นที่ 1” – Workshop: SDG Localization Learning Area #1″

19 เมษายน 2566 - ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ในฐานะองค์กรเจ้าภาพเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (SDSN Thailand) ร่วมกับสำนักงานพ... (เพิ่มเติม)

4 of 4