SDG Insights | มองการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ WTO กระบวนการที่ช่วยขับให้เสียงของประเทศกำลังพัฒนาดังขึ้น

สิทธิกร นิพภยะอาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะมนตรีทั่วไป องค์การการค้าโลก มีฉันทมติให้ นาง... (เพิ่มเติม)

Ngozi Okonjo-Iweala สตรีผิวสีคนแรกที่จะได้รับตำแหน่ง ผอ. WTO

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า Ngozi Okonjo-Iweala นักเศรษฐศาสตร์หญิงและอดีตรัฐมนตรีการคลังของประเทศไนจีเรีย จะกลายเป็นสตรีคนแรกและยังเป็นชาวแอฟริกันคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้นำองค์ก... (เพิ่มเติม)

ไทยและประเทศสมาชิก WTO ลงนามข้อตกลง ไม่กำหนดข้อห้ามการส่งออกอาหารเพื่อประโยชน์ด้านมนุษยธรมในสถานการณ์ COVID-19

53 ประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ลงนามในข้อตกลงที่จะไม่กำหนดข้อห้ามหรือข้อจำกัดการส่งออกสินค้าอาหารที่ซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ด้านมนุษยธรรมและไม่ใช่... (เพิ่มเติม)

Goal 14: Life Below Water

เป้าหมายที่ 14:  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources fo... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 4 จาก 4 บทความ