ผู้เสนอโปรเจกต์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในออสเตรเลีย จะถูกกำหนดให้ระบุความสามารถในการรับมือต่อภัยธรรมชาติด้วย

รัฐบาลประจำรัฐที่เสนอโปรเจกต์ก่อสร้างถนนและทางรถไฟไปยังองค์กรโครงสร้างพื้นฐานแห่งออสเตรเลียจะถูกกำหนดให้ชี้แจงรายละเอียดว่าโปรเจกต์พัฒนาดังกล่าวจะสามารถทนต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ต้องเผชิญได้อย่างไรในอนาคต ไม่เช่นนั้นอาจถูกปฏิเสธอนุมัติข้อเสนอจากรัฐบาลกลางได้

องค์กรโครงสร้างพื้นฐานแห่งออสเตรเลีย (Infrastructure Australia) ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาของรัฐบาลในการประเมินข้อเสนอโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากรัฐบาลประจำรัฐเพื่อขออนุมัติ ได้ออก ‘กรอบการประเมิน‘ ฉบับใหม่สำหรับรัฐบาลประจำรัฐให้รวมการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติอื่น ๆ เช่น ไฟป่า น้ำท่วม ไว้ในข้อเสนอการพัฒนาด้วย

กรอบการประเมินฉบับใหม่นี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความซับซ้อนน้อยลง และสามารถนำไปใช้จริงได้มากขึ้น เช่น การขอคำอธิบายว่า ข้อเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะสามารถเพิ่มความสามารถของชุมชน “ในการคาดการณ์ ต่อต้าน ดูดซับ ฟื้นฟู ปฏิรูป และเติบโต” จากภาวะผลกระทบฉับพลันและภาวะผลกระทบระยะยาว (shocks and stresses) และขอให้เสนอการวางแผนความยืดหยุ่นฟื้นตัว (resilience planning) ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ และแนะนำให้เสนอการทำแบบจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ล่วงหน้าด้วย

ตัวอย่างของการวางแผนความยืดหยุ่นฟื้นตัวเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทนทานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ความสามารถในการยกความสูงของสะพานหรือกำแพงทะเลขึ้นเมื่อระดับน้ำสูงขึ้น และไม่ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินไว้ในห้องใต้ดินของอาคารที่อาจถูกน้ำท่วมได้ง่าย เป็นต้น

กรอบการประเมินใหม่ขององค์กรโครงสร้างพื้นฐานแห่งออสเตรเลียฉบับนี้ยังไม่ถูกกำหนดเป็นข้อขบังคับในปัจจุบัน แต่มีความเป็นได้ในอนาคต และอาจควบคู่ไปกับเป้าหมายในโปรเจกต์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ๆ อีก เช่น การกำหนดสัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิล

องค์กรโครงสร้างพื้นฐานแห่งออสเตรเลีย คาดการณ์ว่าภายในปี 2050 ต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในออสเตรเลียจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าเท่าตัว จากปัจจุบันที่ประมาณ 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเป็น 3.9 หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

ประเด็นดังกล่าว เกี่ยวข้องกับ
#SDG1 ยุติความยากจน
- (1.5) ภายในปี 2573 สร้างภูมิต้านทานให้แก่คนยากจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางและลดการเผชิญหน้าและความเสี่ยงต่อเหตุการณ์รุนแรง/ภัยพิบัติอันเนื่องมาจากภูมิอากาศ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
#SDG9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
- (9.1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียม
#SDG11 เมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ยั่งยืน
- (11.5) ลดจำนวนการตายและจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบและลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำ โดยมุ่งเป้าปกป้องคนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573
#SDG13 ต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- (13.1) เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ

ที่มา : Bidders should consider fire, floods: Infrastructure Australia (Australian Financial Review)

Last Updated on กันยายน 10, 2021

Author

  • Natetida Bunnag

    Social Media Manager - ตัวแทน 'คนธรรมดา' ในชุมชนนักวิชาการ อ่าน แปล และสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น