‘Global SDG Indicators Data Platform’ แพล็ตฟอร์มใหม่เพื่อติดตาม/วิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด SDGs ระดับโลก

สำนักงานสถิติแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Statistics Division: UNSD) ได้เปิดตัวแพล็ตฟอร์มเพื่อติดตามข้อมูลตัวชี้วัด SDGs จากหลายประเทศทั่วโลก พร้อมทั้งยังสามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ความพร้อมใช้งานของข้อมูล เห็นแนวโน้มและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าของตัวชี้วัดทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ

Global SDG Indicators Data Platform‘ เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Indicators) ไว้ถึง 210 ตัวชี้วัดจากทั้งหมด 231 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 132 ประเทศทั่วโลก ผ่านอินเตอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น ทำให้สามารถค้นหา คัดกรอง และดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบไฟล์สเปรตชีต (XLS) มาเพื่อใช้วิเคราะห์ต่อได้ โดยผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลตัวชี้วัดในทุกเป้าหมาย หรือ เฉพาะบางเป้าหมาย ของทุกประเทศทั่วโลก บางกลุ่มประเทศ/ภูมิภาค หรือเฉพาะบางประเทศ เพื่อเปรียบเทียบกันได้ตามที่ต้องการ

การการประชุมครั้งที่ 12 ของคณะผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่พัฒนากรอบทำงานของตัวชี้วัดระดับโลกสำหรับเป้าหมายและเป้าหมายย่อยของ SDGs หรือ Inter-Agency and Expert Group on SDG indicator (IAEG-SDGs) ได้กำหนดวาระการประชุมเพื่อทบทวนประเด็นความพร้อมใช้งานของข้อมูล (data availability) การจำแนกข้อมูล (data disaggregation) และกิจกรรมการเสริมสร้างขีดความสามารถ (capacity building) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของทุกประเทศ

การประชุมครั้งที่ 12 ของ IAEG จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2021 โดยเปิดให้ทุกประเทศ องค์กร หน่วยงานระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเข้าร่วมได้

ประเด็นดังกล่าว เกี่ยวข้องกับ
#SDG17 หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- (17.18) ยกระดับการสนับสนุนด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ให้เพิ่มการมีอยู่ของข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันเวลา และเชื่อถือได้ ที่จำแนกในเรื่องรายได้ เพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สถานะการอพยพ ความบกพร่องทางร่างกาย ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามบริบทของประเทศ ภายในปี 2563
-  (17.19) ต่อยอดจากข้อริเริ่มที่มีอยู่แล้วในการพัฒนาการตรวจวัดความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถด้านสถิติในประเทศกำลังพัฒนา ภายในปี 2573

ที่มา : UN Platform Enables SDG Indicator Data Analysis (IISD Knowledge Hub)

Last Updated on ตุลาคม 26, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น