ประมวลภาพถ่าย – เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อ “การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” พ.ศ. 2565  (Thailand Sustainable Development Forum 2022)

ประมวลภาพการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อ “การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” พ.ศ. 2565 (Thailand Sustainable Development Forum (TSDF) 2022) โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ภายใต้เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (SDSN Thailand) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

ในวันงานมีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน กว่า 200 คน ร่วมงานเปิดตัว “รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2565 มุมมองจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของการนำแนวคิด Sustainability Transformation มาปรับเข้ากับบริบทของประเทศไทย และนำเสนอสถานการณ์รายประเด็นภายใต้ 5 ธีม ได้แก่

  1. สุขภาวะและทรัพยากรมนุษย์ (Human Well-being and Capabilities)
  2. เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นธรรม (Sustainable and Just Economies)
  3. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน (Energy Decarbonization with Universal Access)
  4. การพัฒนาของพื้นที่เมืองและพื้นที่กึ่งเมือง (Urban and Peri-urban Development)
  5. ระบบอาหาร ที่ดิน น้ำ และมหาสมุทรที่ยั่งยืน (Sustainable Food, Water, Land and Oceans)

ผู้ร่วมงานยังได้รับฟังการปาฐกถาพิเศษ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้บนเวทีเสวนาสาธารณะ และเสวนารายประเด็นจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ หลากหลายสาขา บนจุดประสงค์เพื่อร่วมสื่อสารความรู้ไปสู่กระบวนการจัดทำนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย


สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้เข้าร่วมทุกท่านที่เข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อ ‘การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย’ พ.ศ. 2565” จะเป็นหนึ่งในพื้นที่สนทนา ให้ทุกคน ทุกภาคส่วนได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ดาวน์โหลด รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย: มุมมองจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2565 ฉบับเต็ม และเอกสารประกอบทั้งหมดของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อ “การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

● อ่านข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง ●
SDSN Thailand โดย IHPP และ SDG Move ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2565 พร้อมเปิดตัว “รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2565 มุมมองจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย”
SDG Updates | เปิดตัว “รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2565” เจาะลึกข้อมูลสถานการณ์ SDGs ภายใต้มุมมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของประเทศไทย
Director’s Note: 16: บันทึกจากการประชุม Thailand Sustainable Development Forum 2022

Last Updated on สิงหาคม 27, 2022

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น