หลักสูตร “การอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับภาครัฐ”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับภาครัฐ” ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย ศ 101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร... (เพิ่มเติม)

1 of 1