รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 3

นิตยา พรมกันทา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำรายงานวิจัย โครงการ “การสำรวจสถานะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย”... (เพิ่มเติม)

รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 17 (ส่วนที่ 1)

ดร. กุลบุตร โกเมนกุล มหาวิทยาลัยรังสิต รศ. ดร. นงนุช ตันติสันติวงศ์ Nottingham Trent University สหราชอาณาจักร และ ดร. ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ University of Birmingham สหราชอาณาจักร ... (เพิ่มเติม)

รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์ และคณะ จากหน่วยวิจัยอนาคตและนโยบายเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำรายงานวิจัย โครงการ “การสำรวจสถานะเ... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | บทเรียนจากการระบาดของโควิด-19: เมื่อทัศนคติของคนสิงคโปร์เป็นต้นเหตุ

ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี และ ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ ในช่วงที่การระบาดอย่างหนักของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Novel Coronavirus) หรือที่รู้จักกันในนาม โควิด-19 (C... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เปิดรายงาน ESCAP เอเชีย-แปซิฟิก ฉบับเจาะลึกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA)

โดย พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับความก้าวหน้าของ SDGs ที่สวนทางกับภูมิภาคอื่น SDG Updates ฉบับก่อนหน้าได้นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานเพื่อบ... (เพิ่มเติม)