การใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่มากเกินในหมู่เยาวชนคนหนุ่มสาว ส่งผลต่อการนอนหลับและปัญหาสุขภาพจิต

การศึกษา ‘Interplay between social media use, sleep quality, and mental health in youth: A systematic review’ ซึ่งจะตีพิมพ์ใน Sleep Medicine (เมษายน 2564) เป็นการทบทวนวรรณกรรมโดยก... (เพิ่มเติม)

การศึกษาใหม่พบว่า 1 ใน 5 ของจำนวนการตายทั่วโลก มีสาเหตุจากมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล

จากการศึกษาใหม่ของ Harvard University ร่วมกับ  University of Birmingham, the University of Leicester and University College London พบว่า ในปี 2018 คนมากกว่า 8 ล้านคนทั่วโลก เสียชี... (เพิ่มเติม)

5 คำแนะนำสำหรับครูและผู้ปกครองในการสอนและสนับสนุนเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ (Dyslexia) กับการเรียนระยะไกลในช่วงโรคระบาด

เด็กที่มีภาวะบกพร่องในการเรียนรู้ (Dyslexia) หรือการมีปัญหาด้านการสะกดคำ ผสมคำ แยกเสียง และเชื่อมเสียง ทำให้มีอุปสรรคในการอ่านและเขียน รวมถึงการเรียนรู้ จดจำ และทำความเข้าใจในสิ่ง... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | จาก ‘มะนาวโซดาแก้มะเร็ง’ ถึง ‘ครีมฝาแดงขาวไวในเจ็ดวัน’ – Health Literacy สัมพันธ์อย่างไรต่อการบรรลุ SDGs –

จากกรณี “ครีมฝาแดง” เนื้อสีเหลืองข้น ไม่มียี่ห้อหรือฉลากใดๆ ที่ได้รับความนิยมจากวัยรุ่นบนแอป Tiktok โดยมีการอ้างว่าใช้แล้วผิวจะขาวใสใน 3-7 วัน หรือก่อนหน้านั้น คือ ข้อควา... (เพิ่มเติม)

ปัญหาสุขภาพจิตไม่ได้มาจากแค่ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ในวัยเด็ก แต่อาจมาจาก “ความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้กับความผิดหวัง”

ร้อยละ 50 ของประชากรประเทศออสเตรเลียเคยประสบกับการป่วยทางจิต (mental illness) ในบางช่วงเวลาของชีวิต โดยมีเด็กอายุระหว่าง 4-11 ปีประมาณ 314,000 คน หรือร้อยละกว่า 14 ที่เคยประสบความ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 5 จาก 5 บทความ