UNDP สรุป 12 บทเรียนจากจาก 12 เดือนของการระบาดใหญ่ เพื่อฟื้นฟูโลกใหม่ให้เข้มแข็งและดีกว่าเดิม

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNPD) สรุป 12 บทเรียนจากการดำเนินงานที่ได้จาก 12 เดือนของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เพื่อฟื้นฟูโลกใหม่ให้เข้มแข็งและดีกว่าเดิม โดย 12 บทเรียนที่ UNDP ตั้งใจเผยแพร่ มีดังนี้

 1. Facts save lives – ข้อเท็จจริงเท่านั้นที่จะช่วยรักษาชีวิตผู้คนได้ เพื่อรับมือกับโรคระบาด รัฐบาลต้องจัดการกับการเผยแพร่ข่าวเท็จ และพยายามให้ประชากรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในภาษาของตนเอง
 2. Be fast, be global – มาตรการช่วยเหลือประเทศที่มีความเปราะบาง ต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว
 3. Everything is connected – โควิด-19 ทำให้เห็นว่ารอยเลื่อนอยู่ในทุกเรื่องตั้งแต่ห่วงโซ่อาหารและยา ไปจนถึงระบบการศึกษา การดำเนินการเพื่อฟื้นฟูจากความท้าทายต้องพิจารณาถึงมิติอื่นอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
 4. We are not all treated equally, and that needs to change – ประเทศรายได้สูงและประเทศรายได้ต่ำมีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อรับมือโควิด-19 ต่างกันมากเมื่อเปรียบเทียบกัน ต้องทำให้แน่ใจว่ากลุ่มคนเปราะบางจะได้รับความช่วยเหลือ
 5. Progress can be precarious – เราต้องการการดำเนินการและความมุ่งมั่นเป็นพิเศษเพื่อปกป้องการพัฒนาที่ผ่านมา โดยเฉพาะในด้านโอกาสทางเศรษฐกิจ สุขภาพ และการศึกษา
 6. Biodiversity is keeping us alive – ดำเนินการอย่างเข้มแข็งเพื่อรักษาธรรมชาติและลดการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่ความหลากหลายทางชีวภาพสูง เพื่อปกป้องมนุษยชาติจากโรคระบาดที่รุนแรงขึ้น
 7. Woman’s leadership is needed more than ever – ให้ความสนใจไปถึงบทบาทของผู้หญิงในการฟื้นฟูวิกฤติ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการทลายความไม่เท่าเทียมเชิงโคงสร้างที่ผู้หญิงต้องเผชิญ
 8. Many hands make light work – even if some are not human – การใช้เทคโนโลยีเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อมนุษย์ชาติ
 9. Migrants are the future – โควิด-19 ทำให้เราเห็นบทบาทสำคัญของคนย้ายถิ่นในการเป็นแนวหน้าของบุคคลากรด้านสุขภาพ เราต้องพัฒนาสังคมในอนาคตให้มีความเสมอภาคสำหรับทุกคนเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น
 10. The more we know, the more effectively we can act – การเข้าถึงข้อมูลแบบเปิดจากหลายๆ ประเทศ ทำให้เห็นโอกาสและต้นทุนในการดำเนินการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
 11. The SDGs are more vital than ever – การดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะทุกมิติของเศรษฐกิจและสังคมต่างเชื่อมโยงถึงกัน และยังพึ่งพาธรรมชาติ เพื่อเป็นรักษาโลกใบนี้ให้มนุษยชาติในอนาคต
 12. A crisis is also an opportunity – วิกฤตินี้กลายเป็นโอกาสที่ทำให้เราเห็นความสัมพันธ์กับธรรมชาติที่เราเคยมีนั้นไม่ถูกต้อง เราต้องเรียนรู้คุณค่าที่แท้จริงของธรรมชาติ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในแนวทางที่ปกป้องโลกไว้ด้วย

อ่านฉบับเต็ม ได้ที่  Emerging stronger and better. Twelve months, twelve lessons from the pandemic เผยแพร่สามภาษาคือ อังกฤษ สเปน และฝรั่งเศส

Last Updated on มีนาคม 18, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น