Merck ให้สิทธิบริษัทยา 27 แห่งผลิตยาต้านโควิด-19 ‘โมลนูพิราเวียร์’ เพื่อขายราคาถูกให้ประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง

บริษัทผู้ผลิตยา 27 แห่ง ได้สิทธิผลิตยาต้านไวรัสโควิด-19 “โมลนูพิราเวียร์” (Molnupiravir) ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทเมอร์ค (Merck) ตามข้อตกลงจากการเจรจาขององค์กรสิทธิบัตรยาร่วม (Medicines Patent Pool: MPP) ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ เพื่อจำหน่ายให้ประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางอีกกว่า 105 ประเทศทั่วโลกในราคาถูกลงได้

ข้อตกลงใหม่นี้ได้ให้ใบอนุญาตผลิตยาโมลนูพิราเวียร์แก่บริษัทยาจาก 11 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ จีน อียิปต์ จอร์แดน อินเดีย อินโดนีเซีย เคนยา ปากีสถาน แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ และเวียดนาม โดยบริษัทยาทั้งหมดจะสามารถผลิตทั้งวัตถุดิบสำหรับผลิตยาโมลนูพิราเวียร์และผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปได้เอง

ยาต้านไวรัสโมลนูพิราเวียร์ได้รับการรับรองให้ใช้เป็นยาฉุกเฉินสำหรับการรักษาโรคโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา และผลการทดลองทางคลินิกพบว่าสามารถช่วยลดอัตราการเข้ารักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงได้ถึงประมาณ 30% แต่การรักษาโดยใช้ยาโมลนูพิราเวียร์ 1 คอร์ส หรือเท่ากับ 40 เม็ดในสหรัฐอเมริกามีค่าใช้จ่ายสูงถึง 700 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 23,000 บาท) แต่ภายใต้ข้อตกลงนี้ สำหรับประเทศรายได้น้อยสามารถใช้ยานี้หนึ่งคอรส์ได้ในค่าใช้จ่ายที่เหลือเพียงประมาณ 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ (600 บาท)

ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดให้บริษัทผู้ผลิตยากระจายยาโมลนูพิราเวียร์ไปยังประเทศรายได้น้อยและปานกลางที่มีประชากรหนาแน่น 105 ประเทศ โดยผู้ผลิตจะไม่ได้รับเงินค่าลิขสิทธิ์การขาย เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern: PHEIC) ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด จึงทำให้สามารถจำหน่ายในราคาถูกลงได้ และบริษัทยาที่ได้รับสิทธิมีแผนจะเริ่มผลิตยาเร็วที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์นี้

ประเด็นดังกล่าว เกี่ยวข้องกับ
#SDG3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
- (3.8) บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจำเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้
- (3.b) สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและยาสำหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศกาลังพัฒนา ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นในราคาที่สามารถซื้อหาได้ตามปฏิญญาโดฮาว่าด้วยความตกลงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า (TRIPS) และการสาธารณสุข ซึ่งเน้นย้ำสิทธิสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติในความตกลง TRIPS อย่างเต็มที่ในเรื่องการผ่อนปรนเพื่อจะปกป้องสุขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า
#SDG17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- (17.6) ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมเติมเต็มโดยหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายซึ่งจะระดมและแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี และทรัพยากรทางการเงิน เพื่อจะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา

ที่มา :
105 Nations To Get Cheaper Merck COVID Pill (ASEAN Post)
Drugs companies sign deal to produce low-cost Covid drug for 105 countries (France 24)

Last Updated on มกราคม 25, 2022

Author

  • Natetida Bunnag

    Social Media Manager - ตัวแทน 'คนธรรมดา' ในชุมชนนักวิชาการ อ่าน แปล และสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น