Funding Opportunities | แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI for SDG Research) ดังนี้

  • 1. Quarterly Research Grant Funding Programme, Cure Parkinson’s

แหล่งทุน : Cure Parkinson’s

รายละเอียดทุน : Cure Parkinson’s ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นพรีคลินิกและการวิจัยในชั้นคลินิกเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นงานวิจัยเรื่องการชะลอหรือรักษาการเป็นโรคพาร์กินสัน

งบประมาณ : 3-15 ล้านบาท

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 3 เมษายน 2023

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม :
https://shorturl.asia/XDLCI

  • 2. รับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2567 (FY2024), วช.

แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รายละเอียด : วช. รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยที่มุ่งเน้นในประเด็นการวิจัย 2 ด้าน ดังนี้

1) การเข้าใจสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ โดยข้อเสนอการวิจัยจะต้องมุ่งเน้นการนำนโยบาย/ข้อตกลง/ความร่วมมือ/เครื่องมือหรือกลไกที่มีอยู่แล้วเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่ำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงหรือในชุมชน/สถานที่เป้าหมาย (Practical Application)
2) การรีไซเคิลแบตเตอรี่และการพัฒนาวัสดุทดแทนสำหรับแบตเตอรี่ โดยข้อเสนอการวิจัยต้องมุ่งเน้นการมองหาเทคโนโลยีใหม่สำหรับการรีไซเคิลวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปลอดภัยยั่งยืน และมีประสิทธิภาพในการรองรับการใช้งานในระดับอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 3-9 ล้านบาท

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 26 เมษายน 2023

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม :
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11657

Funding Opportunities – แนะนำโครงการ และแหล่งทุน โอกาสใหม่ ๆ สำหรับนักวิจัยที่อยากทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยแบบบูรณาการระดับแนวหน้า เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-SDG Research Network)

Author

  • KantichaS

    Assistant Director | สนใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และความเท่าเทียมทางเพศ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น