‘Inployable’ เครือข่ายจ้างงานแห่งแรกของโลก ช่วยสร้างพื้นที่หางานให้แก่ผู้เป็นดาวน์ซินโดรม 

สร้างโอกาสในการทำงานให้แก่ผู้เป็นดาวน์ซินโดรม จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าทารกทั่วโลกที่เกิดมา พบเป็นดาวน์ซินโดรม 1 คนใน 1,000 คน โดยดาวน์ซินโดรมเป็นความผิดปกติที่เกิดจากโครโมโซม ส่งผลให้เด็กมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและมีพัฒนาการล่าช้า แต่หากได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจะช่วยเพิ่มศักยภาพได้ ซึ่งการกระตุ้นพัฒนาการจะให้ผลดีที่สุดในช่วงอายุ 2 เดือน ถึง 2 ปีแรกของชีวิต และหากได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง ผู้เป็นดาวน์ซินโดรมก็สามารถเติบโตมาจนประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสม

ผู้เป็นดาวน์ซินโดรม ก็ต้องการประกอบอาชีพเช่นทุกคนต้องการที่จะมีรายได้ รู้สึกมีคุณค่า เพิ่มพูนทักษะ ใช้ศักยภาพที่มีอันเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ในประเทศแคนาดา มีงานเปิดรับสมัครกว่า 1 ล้านตำแหน่ง แต่กลับพบว่ามากกว่าครึ่งของผู้เป็นดาวน์ซินโดรมไม่สามารถหางานที่ได้รับค่าจ้างได้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เป็นดาวน์ซินโดรมมีโอกาสในการทำงาน สามารถสร้างรายได้เป็นของตนเอง สมาคมผู้เป็นดาวน์ซินโดรมชาวแคนาดา หรือ Canadian Down Syndrome Society (CDSS) จึงสร้างพื้นที่ทางโลกออนไลน์สำหรับค้นหางานที่เหมาะสม ภายใต้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า inployableซึ่งเป็นเครือข่ายการจ้างงานแห่งแรกของโลกที่จะช่วยหางานให้แก่ผู้เป็นดาวน์ซินโดรม

Inployable เป็นนวัตกรรมที่ได้รับการคิดค้นจาก FCB Canada ร่วมกับ CDSS และ LinkedIn เครือข่ายหางานมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกอินเทอร์เน็ต โดย Inployable จะช่วยให้นายจ้างที่เข้ามามีส่วนร่วมเชื่อมต่อให้พบกับผู้เป็นดาวน์ซินโดรม ที่สนใจกำลังหางานได้ง่ายขึ้น เมื่อสร้างโปรไฟล์สำหรับหางานบน Inployable บุคคลที่มีกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม มีตัวเลือกในการเชื่อมต่อกับโค้ชใน LinkedIn ของแคนาดา ซึ่งจะเป็นผู้ช่วยในการตั้งค่าโปรไฟล์ ค่อยดูแลประวัติ เพิ่มเติมทักษะที่น่าสนใจในการทำงานให้แก่ผู้สมัครที่เป็นดาวน์ซินโดรม เช่น การตรงต่อเวลา ขาดงานน้อย ใส่ใจในรายละเอียด มีทักษะในการจัดคลังสินค้า มีความภักดี ซึ่งโค้ชจะช่วยสอนวิธีการใช้แพลตฟอร์มอย่างถูกต้อง โดยผู้ว่าจ้างสามารถเข้าค้นหาหรือดูคุณสมบัติผู้สมัครได้ 

ภาพ : หน้าแรกของ Inployable

นอกจาก Inployable จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานแล้ว ก็ช่วยสะท้อนผลลัพธ์ว่าการจ้างงานผู้เป็นดาวน์ซินโดรมนั้นส่งผลดีต่อทุกระดับขององค์กร ทั้งด้านความพึงพอใจของลูกค้า วัฒนธรรมในที่ทำงาน ขวัญกำลังใจของพนักงานและด้านอื่น ๆ รวมถึงสร้างประโยชน์มากมายในระดับบุคคล เช่น ลดอัตราการลาออกและการขาดงาน ตลอดจนสร้างแรงจูงใจและความใส่ใจในรายละเอียดที่เพิ่มขึ้น

Laura LaChance กรรมการที่เป็นผู้บริหารของ CDSS กล่าวว่า “แม้ว่าผู้ป่วยดาวน์ซินโดรมหลายคนได้แสดงความสามารถและความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในการทำงาน แต่ยังคงพบว่าประชากรชาวแคนาดาที่มีกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมจำนวนมากยังคงว่างงาน ตกงาน หรืออาจทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพ”

Inployable ถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ป่วยดาวน์ซินโดรมได้มีโอกาสได้รับการจ้างงานที่มีคุณค่า และดึงศักยภาพที่พิเศษมาพบเจอกับงานที่เหมาะสมแก่นายจ้างที่ตระหนักถึงความสามารถของพวกเขา จึงเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ส่งเสริมทั้งด้านสุขภาพและการงานจ้างงานที่ตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับชีวิตการทำงานของทุกคน

● อ่านข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
นวัตกรรมสุดอัจฉริยะ “เก้าอี้กอด OTO” ช่วยผู้ที่อยู่ในกลุ่มอาการออทิสติก สเปกตรัม (ASD) ให้รู้สึกปลอดภัยจากการสัมผัสที่เหมาะสม 
มลพิษทางอากาศเป็นพิษต่อทักษะการคิดของสมองตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงอีก 60 ปีให้หลัง
MediMusic แอปพลิเคชันจ่ายยาให้คนไข้เป็นเพลย์ลิสต์เพลง ช่วยลดความเครียดและความเจ็บปวดทางร่างกาย 

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG1 ยุติความยากจน
(1.3) ดำเนินการให้ทุกคนมีระบบและมาตรการการคุ้มครองทางสังคมระดับประเทศที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงฐาน การคุ้มครองทางสังคม (floors) โดยให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรยากจน และกลุ่มเปราะบางให้มากพอ
#SDG4 การศึกษาที่มีคุณภาพ 
– (4.a) สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน
#SDG8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
– (8.5) บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมสำหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี 2573 
#SDG9 โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม
– (9.b) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมภายในประเทศในประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงการทำให้เกิดความมั่นใจว่ามีนโยบายสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนำไปสู่ความหลากหลายของอุตสาหกรรมและการเพิ่มมูลค่าของสินค้า
#SDG10 ลดความเหลื่อมล้ำ
– (10.2) ให้อำนาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองสำหรับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งกำเนิด ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสถานะอื่น ๆ ภายในปี 2573

แหล่งที่มา:
On LinkedIn, world’s first employment network for people with Down syndrome – trendwatching
FCB Canada and the Canadian Down Syndrome Society launch Inployable, the first employment resource for people with Down syndrome on LinkedIn – globenewswire
ดาวน์ซินโดรม ป้องกันได้ด้วยการตรวจ NIPT | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 
ดาวน์ซินโดรม ชีวิตเล็กๆ ที่ไม่ควรมองข้าม – rebrain

ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสุขภาพของประเทศไทย

Last Updated on สิงหาคม 1, 2023

Author

  • Praewpan Sirilurt

    Knowledge Communication | มนุษย์ผู้เชื่อว่า “การสื่อสารสามารถเชื่อมต่อความรู้สึกของกันและกันได้” ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน หรือเผชิญกับอะไรอยู่ การสื่อสารจะช่วยบอกเล่าเรื่องราวส่งไปให้แก่ผู้อื่นได้รับรู้

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น