SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 1-2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567


จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  1 – 14 พฤษภาคม 2567 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) หรือ เอดีบี ได้เผยแพร่รายงาน Aging Well in Asia: Asian Development Policy Report ในการประชุมประจำปีครั้งที่ 57 ที่เมืองทบิลิซิ ประเทศจอร์เจีย โดยมีข้อค้นพบที่น่าสนใจ เช่น 1) ประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียกำลังประสบกับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป โดยมีประชากรสูงวัยเพิ่มมากขึ้น สัดส่วนผู้สูงอายุของภูมิภาคต่อประชากรทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 5.9% ในปี 2503 เป็น 8.2% ในปี 2543 และ 13.5% ในปี 2565 และ 2) ปี 2565 มี 8 ประเทศและเขตปกครองจาก 46 ประเทศในภูมิภาคที่มีสัดส่วนของประชากรสูงอายุที่เกิน 20% ได้แก่ ฮ่องกง(จีน) สาธารณรัฐเกาหลี ไทเป(จีน) จอร์เจีย นีอูเอ สิงคโปร์ ไทย และอาร์เมเนีย

ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับการขับเคลื่อน SDG1 โดยเฉพาะเป้าหมายย่อยที่ 1.3 ดำเนินการให้ทุกคนมีระบบและมาตรการการคุ้มครองทางสังคมในระดับประเทศที่เหมาะสม และ SDG10 โดยเฉพาะเป้าหมายย่อยที่ 10.2 ให้อำนาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองสำหรับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ  

เข้าถึงได้ที่: รายงาน ADB ชี้ประเทศกำลังพัฒนาเอเชียและแปซิฟิก ขาดการเตรียมพร้อมรับมือกับประชากรสูงวัย (Thai Publica)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) สำนักงานประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย สมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน (ZSL) ประเทศไทย องค์การแพนเทอรา (Panthera) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ และมูลนิธิฟรีแลนด์ (Freeland) ประเทศไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ “ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ และพื้นที่คุ้มครองทางธรรมชาติ” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกริต สามะพุทธิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ขอบเขตการดำเนินงานตาม MOU ดังกล่าว เช่น 1)  การป้องกันคุ้มครอง การบังคับใช้กฎหมาย และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 2) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ และ 3) การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ รวมถึงการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น การแสดงนิทรรศการและการนำเสนอผลงาน

ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับการขับเคลื่อน SDG15 โดยเฉพาะเป้าหมายย่อยที่ 15.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและแหล่งน้ำจืดในแผ่นดิน และ 15.2 ส่งเสริมการดำเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน และ SDG17 โดยเฉพาะเป้าหมายย่อยที่ 17.17 สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม

เข้าถึงได้ที่: “ประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง-สัตว์ป่า” กรมอุทยานฯ ขยาย MOU กับ 5 เอ็นจีโอ 5 ปี ยกระดับการอนุรักษ์-จัดการพื้นที่คุ้มครอง (GreenNews)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ออกแถลงการณ์เรียกร้องต่อรัฐบาลและองค์กรสื่อมวลชน เช่น 1) เรียกร้องให้รัฐบาลเคารพความเป็นอิสระของสื่อมวลชน และสนับสนุนสิทธิเสรีภาพสื่อ ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐอย่างสะดวก รวดเร็ว  โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 2) เรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนให้สื่อเกิดความเข้มแข็ง มีหลักประกันในการทำงาน ขณะที่สื่อยังต้องเผชิญปัญหาท้าทายหลายด้าน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ การเลิกจ้าง ความอยู่รอดในวิชาชีพ และ 3) เรียกร้องต่อองค์กรสื่อ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบตามกรอบจริยธรรม นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้วยความ “โปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นธรรม” กับทุกฝ่าย ควบคู่กับความรับผิดชอบ

ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับการขับเคลื่อน SDG16 โดยเฉพาะเป้าหมายย่อยที่ 16.10 สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

เข้าถึงได้ที่: สมาคมนักข่าวฯ ออกแถลงการณ์ ใน #วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (The Active)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 จากเหตุเพลิงไหม้โรงงานเก็บกากสารเคมีอุตสาหกรรม บ.วินโพรเสส ม.4 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ระยอง ได้สั่งทำคันกั้นน้ำโดยใช้ทรายผสมปูนขาวมาทำเป็นคันกั้นระหว่างรั้วโกดังกับคลองสาธารณะ เพื่อไม่ให้ไหลลงมากระทบชาวบ้าน โดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีการปนเปื้อนเกิดขึ้นในพื้นที่นอกโรงงาน ขณะที่มาตรการป้องกันไม่ให้น้ำภายในรั่วไหลออกนอกโรงงาน อบจ.ระยอง จะดำเนินการขุดบ่อ 3 บ่อเพื่อเป็นที่กักเก็บน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีไม่ให้รั่วไหลออกมานอกอาคารโดยขณะนี้กำลังดำเนินการขุดบ่อ 2 บ่อภายในบริเวณโรงงาน และประสานขอขุดเพิ่มในที่ของ เทียบ สมานมิตร เจ้าของที่ดินติดกับโรงงาน จำนวน 10 ไร่ เนื่องจากคาดว่าบ่อภายในโรงงานอาจจะไม่สามารถรองรับน้ำได้ทั้งหมด 

ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับการขับเคลื่อน SDG3 โดยเฉพาะเป้าหมายย่อยที่ 3.9 ลดจำนวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากมลพิษ และ SDG12 โดยเฉพาะเป้าหมายย่อยที่ 12.4 บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เข้าถึงได้ที่: “เร่งขุดบ่อดักน้ำปนเปื้อนกากสารเคมีแพร่ออกนอกพื้นที่” ไฟไหม้วินโพรเสส (GreenNews)  

ดร. อลิสแตร์ แมคอินเนส นักอนุรักษ์นกทะเล สังกัดองค์กร BirdLife South Africa ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ติดตามสถานการณ์การลดลงของอาณานิคมเพนกวินภายในประเทศ เปิดเผยสถานการณ์ที่น่ากังวลเกี่ยวกับจำนวนแพนกวินแอฟริกันซึ่งมีจำนวนลดน้อยลงทุกปี หรือกำลังลดลง ในอัตรา 8% ต่อปี โดยหากอัตราการลดลงยังคงเป็นเท่านี้ในอนาคตอันใกล้ เราอาจจะเห็นพวกมันสูญพันธุ์ภายในปี 2035 

สถานการณ์ที่น่ากังวลดังกล่าว เป็นเหตุให้ BirdLife South Africa และองค์กรกองทุนเพื่อการอนุรักษ์นกชายฝั่งแห่งแอฟริกาใต้ (Sanccob) ดำเนินการฟ้องร้องรัฐบาล ซึ่งเป็นกรณีแรกในลักษณะนี้ของแอฟริกาใต้ โดยอ้างว่า รัฐมนตรีได้ละเลยที่จะปกป้องสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างเพียงพอ

ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับการขับเคลื่อน SDG14 และ SDG15 

เข้าถึงได้ที่: นักอนุรักษ์ฟ้องรัฐบาล หลังคาดว่าเพนกวินแอฟริกันจะสูญพันธุ์ในอีก 10 ปีข้างหน้า (BBC Thai)

สถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับขบวนการฮามาสได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นจนถึงระดับฉุกเฉินอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยพบว่าโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการกำลังเผชิญกับภาวะผู้ป่วยล้น น้ำมันและเชื้อเพลิงที่มีกำลังจะหมดลง คนจำนวนมากไร้ที่พักพิง และเครือข่ายการสื่อสารเสียหายทำให้ผู้คนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 

ล่าสุด องค์การอนามัยโลกได้เพิ่มความพยายามปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น การจัดตั้งคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่ Deir Al Balah เพื่อให้มีการเข้าถึงและการเคลื่อนย้ายสิ่งของอย่างรวดเร็วไปยัง Khan Younis พื้นที่ตรงกลาง และฉนวนกาซาตอนเหนือ 

ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับการขับเคลื่อน SDG16 โดยเฉพาะเป้าหมายย่อยที่ 16.1 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้อง

เข้าถึงได้ที่: Patients in Rafah ‘afraid to seek services’, WHO reports (UN News)

ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการกลยุทธไตรพลังในการดำเนินการเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

Author

  • Atirut Duereh

    Knowledge Communication | สนใจประเด็นสันติภาพ ความมั่นคงมนุษย์ เเละสิ่งเเวดล้อมทางทะเล ใช้ชีวิตโดยเชื่อในสมดุลมากกว่าความสมบูรณ์เเบบ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น