SDG Move ร่วมเผยแพร่ผลการศึกษาและเกณฑ์การประเมินผู้ประกอบการ BCG สำหรับ MSME ภายใต้โครงการขับเคลื่อนของสสว. – สอวช.

11 กรกฎาคม 2566 - สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดงานเผยแพร่ผลการศึกษาและเ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 1 จาก 1 บทความ