SDG Move ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และ UNDP จัดงาน SDG Training พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ กทม. เพื่อเชื่อมโยง SDGs สู่การปฏิบัติงานในพื้นที่ (SDG Localization)

25 สิงหาคม 2566 – ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) แห่งประเทศไทย ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Training) ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติเชิงพื้นที่ (SDG Localization) ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม Grand Meeting Hall ชั้น 6 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ในโอกาสนี้ นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้เข้าร่วมจากหลากหลายกลุ่มงานประมาณ 200 คน โดยมีคณะวิทยากรจากทั้ง UNDP และทีมจากศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค อาจารย์นันทินี มาลานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่าย และดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แก่บุคลากร เพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยง SDGs สู่การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เหมาะสมกับบริบทของงานและพื้นที่ โดยใช้นโยบายเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน 9 ด้าน 9 ดี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นตัวตั้งเพื่อการออกแบบยุทธศาสตร์และการแก้ปัญหา

Last Updated on สิงหาคม 31, 2023

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น