SDG Move ในฐานะองค์กรเจ้าภาพ SDSN Thailand จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พื้นที่เรียนรู้ SDGs รุ่นที่ 1” – Workshop: SDG Localization Learning Area #1″

19 เมษายน 2566 – ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ในฐานะองค์กรเจ้าภาพเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (SDSN Thailand) ร่วมกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พื้นที่เรียนรู้ SDGs รุ่นที่ 1 – Workshop: SDG Localization Learning Area #1” ณ โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว กรุงเทพฯ โดยมีตัวแทนจากองค์กรเจ้าภาพ SDSN Thailand และตัวแทนพื้นที่ต่าง ๆ จากทั่วประเทศเข้าร่วม ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 – 21 เมษายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสื่อสารความรู้ไปสู่นโยบายอย่างมีส่วนร่วม ในการดำเนินการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในระดับพื้นที่

พื้นที่เรียนรู้

 1. อาศรมวงศ์สนิท จ.นครนายก
 2. รักษ์ยั่งยืนเชียงของ จ.เชียงราย
 3. การผลิตข้าวเม่าสู่มาตรฐานความปลอดภัยเพื่ออยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน จ.สกลนคร
 4. เมืองชุมแพไม่ทิ้งกัน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จ.ขอนแก่น
 5. ธนาคารปูม้า บ้านหาดสมบูรณ์ จ.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมที่สำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการถอดบทเรียนจากพื้นที่ต้นแบบ ได้แก่

 • การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านการทำกิจกรรมกลุ่ม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค จากศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)
 • การให้ความรู้เรื่องความสำคัญและวิธีการในการถอดบทเรียนจากพื้นที่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรบูรณ์ วิสารทสกุล จากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน มิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมผ่านการเล่นการ์ดเกม “The 2030 SDGs Game” และการทำกิจกรรมกลุ่มระดมสมอง SDG Mapping: หลักการและกระบวนการสร้างแผนที่ความเชื่อมโยง SDGs กับงานในพื้นที่ โดยคุณพิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ และทีม จาก SDG Move
 • วงสนทนาในหัวข้อ “Dinner Talk ย้อนมองอดีต…สู่อนาคต: ทําอย่างไร ประเทศไทยถึงยั่งยืน” โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
 • เสวนา “กลไกไตรพลังเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” บอกเล่าประสบการณ์การทำงานเรื่องความยั่งยืนจากมุมมองของ 3 ภาคส่วน ได้แก่
  — ผู้กำหนดและขับเคลื่อนนโยบาย โดยคุณสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร จากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  — หน่วยงานผู้สนับสนุนเงินทุน โดยนายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ
  — ผู้ขับเคลื่อนจากภาคเอกชน โดยคุณพุธิตา คชินทร จาก K-Agro Innovation

“พื้นที่เรียนรู้ SDGs รุ่นที่ 1” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการสร้างวงจรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งยังต้องลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกับชุมชนตลอดระเวลา 6 เดือนต่อจากนี้ และจะมีการนำเสนอผลที่ได้ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วน “เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” ในเดือนธันวาคม 2566 นี้

Last Updated on พฤษภาคม 1, 2023

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น