‘Making Peace with Nature’ รายงานของ UNEP ที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าทรัพยากรโลกสำคัญมากเพียงใดต่อตัวเราและลูกหลานของเรา

● ประชากรโลกยังไม่สามารถทำตามความคาดหวังในการลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ปกป้องชีวิตบนผืนดินและมหาสมุทรอย่างเต็มที่ได้

● ปัญหาโลกร้อนยังคงดำเนินไป มลพิษทางอากาศและทางน้ำยังไม่ลดลง พร้อมกับยังคงมีการตัดไม้ทำลายป่าและการทำประมงเกินขนาด ขณะที่พืชและสัตว์กว่า 1 ล้านสปีชีส์อยู่ในจุดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

● ยังคงมีอะไรต้องทำอีกมากในการจัดการสารเคมี การลดและจัดการขยะของเสีย ขณะที่ประเทศที่ร่ำรวยยังคงส่งขยะข้ามประเทศมายังประเทศที่ยากจนกว่า

● การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมเกี่ยวพันกับความยากจนและความหิวโหย สุขภาพและสุขภาวะที่ดี รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บ น้ำสะอาดและสุขาภิบาล ความเหลื่อมล้ำ การเติบโตหรือไม่เติบโตทางเศรษฐกิจและการมีงานทำ ไปจนถึงสังคมที่สันติและอาจจะทิ้งใครไว้ข้างหลัง ?

● และการถดถอยทางสิ่งแวดล้อมในท้ายที่สุดแล้ว ล้วนกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางอย่างรุนแรง และได้ชะลอความก้าวหน้าของทั้ง 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนทำร้ายโลก ทรัพยากรของโลก ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและความมั่งคั่งของประชากรในปัจจุบันลงทุกวัน รวมทั้งกระทบต่อประชากรในอนาคต ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเด็นหลักอย่างพลังงาน น้ำ และอาหารเพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยเร็วที่สุดจึงสำคัญ เพื่อให้ประชากรโลกยังคงมีผืนดินและมหาสมุทรใช้ต่อไป รวมทั้งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบทางเศรษฐกิจและสังคมที่ตระหนักถึงคุณค่าของ ‘ธรรมชาติ’ และ ‘ระบบนิเวศ’ และความสัมพันธ์ของมนุษย์กับโลก กล่าวคือ จะต้องนับรวมอยู่ในทุกการตัดสินใจของมนุษย์

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ได้เผยแพร่รายงาน ‘Making Peace with Nature: A scientific blueprint to tackle the climate, biodiversity and pollution emergencies’ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา เพื่อสื่อสารประเด็นเร่งด่วนของโลก ตลอดจนความร่วมมือภายใต้วาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จะสามารถจัดการประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและมลพิษได้อย่างไร เพื่อไม่ให้ประชากรทั้งปัจจุบันและในอนาคตต้องตกอยู่ในความเสี่ยงและอันตราย

โดยรายงานเป็นการย่อยข้อมูลองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และหลักฐานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในด้านเศรษฐกิจ สังคม และนิเวศวิทยา อธิบายให้เห็นภาพอ่านแล้วเข้าใจง่าย พร้อมกับชี้ให้เห็นว่าจะต้องลงมือทำในเรื่องใดบ้างถึงจะสามารถช่วยอุดช่องโหว่สถานการณ์ปัจจุบันกับเป้าหมาย SDGs ได้

อ่านสรุป Key Messages ที่:
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35114/MPNKM.pdf

อ่านรายงานฉบับเต็มที่:
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/34948/MPN.pdf

แหล่งที่มา: https://www.unep.org/resources/making-peace-nature

#SDGWatch #ihpp #SDG1-17

Last Updated on มกราคม 12, 2022

Author

  • Thiraphon Singlor

    Editor | อยากรู้ความคิดของคนต่างพื้นเพ ต่างสังคมและวัฒนธรรม สนใจความเป็นไปของโลก ความมั่นคง และการพัฒนา แล้วนำมาถ่ายทอดร้อยเรียงเรื่องราวเล่าให้ฟัง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น