SDG 101 | รู้หรือไม่? ความเท่าเทียมทางเพศตาม SDG 5 ยังไม่ครอบคลุมถึง LGBTQI

เนื่องจาก SDGs ต้องการให้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทำให้กระบวนการเจรจา ลงความเห็นเพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในแต่ละเป้าหมาย นอกจากต้องคำนึงถึงความสำคัญเร่งด่วนของปัญหาที่ต้องแก้ไขแล้ว ยังต้องดูด้วยว่าประเด็นเหล่านั้นมีความเฉพาะเจาะจง หรืออ่อนไหวจนอาจทำให้ประเทศสมาชิกปฏิเสธไม่เข้าร่วมกับ SDGs หรือไม่

ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI) แม้จะได้รับการยอมรับและเห็นความจริงจังในการสนับสนุนจากหลายสังคมเพื่อให้ทุกคนมีความเท่าเทียม เสมอหน้ากันทั้งสิทธิทางกฎหมาย การแสดงออก แต่ก็ยังคือว่ามีความละเอียดอ่อนโดยเฉพาะในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติมีประชากรมุสลิมสูง เพื่อให้ประเทศกลุ่มนี้เข้าร่วม จึงจำเป็นต้องเลี่ยงการบรรจุเอาไว้ใน SDG 5  อย่างไรก็ตามทุกประเทศยังสามารถกำหนดเรื่องนี้เข้าไปผลักดันในวาระระดับประเทศได้

SDG 101 เนื้อหารูปแบบใหม่ที่อยากหยิบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าแบบย่อยง่ายให้คุณรู้จัก SDGs ในมุมที่อาจไม่เคยรู้มาก่อน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sdgmove.com/category/sdg-101/

Last Updated on มกราคม 4, 2022

Author

  • Pimnara Intaprasert

    Editor | คนทำงานข้ามสายที่ชอบมองภาพใหญ่และอยากเห็นงานพัฒนามองทุกศาสตร์อย่างเชื่อมโยง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น