UNDESA ออกรายงาน ‘SDGs Report 2021’ พบผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้อัตราความยากจนขั้นรุนแรงทั่วโลกเพิ่มขึ้นในรอบ 20 ปี

สำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic and Social Affairs – UN DESA) เผยแพร่รายงาน ‘Sustainable Development Goals Report 2021‘ เป็นครั้งแรกในการประชุม High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) ประจำปี 2021 เพื่อเน้นย้ำถึงผลกระทบของโควิด-19 ต่อการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปีที่อัตราความยากจนขั้นรุนแรง (extreme poverty) ระดับโลกเพิ่มขึ้น

รายงานประจำปี ‘Sustainable Development Goals Report 2021′ ใช้ข้อมูลจาก Global SDG Indicators Database ซึ่งมีข้อมูลการดำเนินงานแต่ละตัวชี้วัดของ SDGs ในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศอย่างเป็นทางการ และในรายงานปีนี้ก็ได้ระบุถึงความก้าวหน้าในด้านความพร้อมของข้อมูล โดยพบว่ามีข้อมูลของจำนวนตัวอยู่ชี้วัดในฐานข้อมูลปี 2021 มากถึง 211 ตัว เทียบกับเมื่อปี 2016 ที่มีเพียง 115 ตัวชี้วัด

ข้อค้นพบที่สำคัญของ SDG Report 2021 ในแต่ละเป้าหมาย ได้แก่

 • SDG 1 : คาดการณ์ว่าอัตราความยากจนทั่วโลกจะอยู่ที่ 7% ในปี 2030 ซึ่งหมายความว่า โลกจะไม่บรรลุเป้าหมายการขจัดความยากจนตามที่ตั้งไว้
 • SDG 2 : เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีทั่วโลกถึง 22% มีภาวะแคระแกร็น (stunted) 6.7% ประสบภาวะผมแห้ง (wasting) และ 5.7% อยู่ในภาวะน้ำหนักเกิน (overweight)
 • SDG 3 : การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้ความก้าวหน้าด้านสุขภาพทั่วโลกหยุดชะงักหรือถดถอย รวมทั้งทำให้อายุขัยคาดเฉลี่ยของประชากรสั้นลง(life expectency)
 • SDG 4 : ในปี 2020 เด็กในระดับชั้นเกรด 1-8 (อายุ 7-14 ปี) เป็นสัดส่วน 8% มีความสามารถในการอ่านไม่ถึงระดับขั้นต่ำ
 • SDG 5 : มีตัวแทนผู้หญิงในรัฐสภาเพียง 25.6% ในรัฐบาลระดับท้องถิ่น 36.3% และมีผู้หญิงอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรเพียง 28.2%
 • SDG 6 : หลายพันล้านคนไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาด และอีก 3.6 พันล้านคนขาดการจัดการด้านสุขอนามัยที่ปลอดภัย
 • SDG 7 : คน 2.6 พันล้านคน ยังคงใช้เชื้อเพลิงและเตาสำหรับประกอบอาหารที่อันตรายต่อสุขภาพและไม่มีประสิทธิภาพ
 • SDG 8 : การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้เกิดการสูญเสียงานประจำไป 255 ล้านตำแหน่ง
 • SDG 9 : อุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและระดับไฮเทคช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2020
 • SDG 10 : ในปี 2020 มีจำนวนผู้ลี้ภัยมากถึง 311 คน ต่อทุกประชากรแสนคน
 • SDG 11 : มีประชากรเพียงครึ่งหนึ่งของโลกเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก (ที่พักอาศัยอยู่ห่างจากป้ายรถเมล์หรือระบบขนส่งความจุต่ำในระยะเดิน 500 เมตร และอยู่ห่างจากสถานีรถไฟหรือท่าเรือข้ามฟาก 1,000 เมตร)
 • SDG 12 : รอยเท้าวัสดุ (material footprint) ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 70% ในช่วงปี 2000 ถึง 2017
 • SDG 13 : อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกในปี 2020 สูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม (pre-industrial) 1.2 องศาเซลเซียส
 • SDG 14 : เขตมรณะ (dead zone) ในทะเลและมหาสมุทร หรือพื้นที่ที่ขาดออกซิเจนสำหรับสิ่งมีชีวิต ขยายตัวจาก 400 แห่งในปี 2008 เป็น 700 แห่งในปี 2019
 • SDG 15 : ในช่วงปี 2000-2020 โลกสูญเสียพื้นที่ป่าไปถึง 625 ล้านไร่
 • SDG 16 : จำนวนแรงงานเด็กเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบสองทศวรรษ มีจำนวนมากถึง 160 ล้านคนในปี 2020
 • SDG 17 : ประชากร 3.7 พันล้านคน หรือ เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลกทั้งหมดยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีอินเตอร์เนต

* ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานฉบับสมบูรณ์ ‘Sustainable Development Goals Report 2021

ที่มา : IISD SDG Knowledge Hub

Last Updated on มกราคม 12, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น