ความพยายามร่วมขับเคลื่อน SDGs ในไทย โดย SDSN Thailand และ SDG Move ได้รับการยอมรับระดับสากลตาม Networks in Action 2021

ก่อนจะจบปี 2564 หนึ่งปีของความพยายามร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ประสบความสำเร็จไปอีกหนึ่งก้าว โดยผลงานของเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (SDSN Thailand) และศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรากฏเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในระดับสากลในรายงาน Networks in Action 2021 ของ Sustainable Development Solutions Network (SDSN Network) เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมานี้

ทั้งนี้ ผลงานของ SDSN Thailand ได้รับการชื่นชมในฐานะ ‘โครงการริเริ่มหาวิธีการแก้ปัญหา’ (solutions initiatives) โดยผลงานชิ้นสำคัญของ SDSN Thailand ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คือโครงการ Area-Needs ที่เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมของภาควิชาการและผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการผนวก SDGs ในกระบวนการทำงาน ขณะที่โครงการ SDG Watch ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 โดยการสนับสนุนของ SDG Move และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) นั้น เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในฐานะ ‘โครงการ Flagship’ ของไทย

Networks in Action 2021 คืออะไร? Network in Action เป็นทั้งการแสดงภาพความร่วมมือของสมาชิก SDSN ทั่วโลกที่เข้ามาร่วมนำเสนอโซลูชันของวิธีการแก้ปัญหาและวิธีการจัดการกับปัญหาที่โลกกำลังเผชิญ  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

สำหรับปีนี้ ได้มีการนำเสนอผลงานของเครือข่าย SDSN ที่มี ‘อิมแพ็ค’ ส่งผลกระทบด้านดีต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นความพยายามสนับสนุนให้มีการนำ SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่ (SDG Localization) การเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาควิชาการและเยาวชน การพัฒนาองค์ความรู้และการศึกษาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การร่วมกันต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 การรณรงค์การฟื้นฟูและฟื้นกลับจากโรคระบาดได้อย่างยั่งยืน การรณรงค์โครงการวิธีการแก้ปัญหาที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง รวมถึงการพัฒนาผลงานตีพิมพ์ การจัดกิจกรรม และการลงมือทำอื่น

ในกรณีของไทย นอกจากผลงานของ SDSN Thailand และ co-host อย่าง SDG Move จะได้รับการชื่นชมแล้ว ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังได้รับการชื่นชมในฐานะมหาวิทยาลัยที่ร่วมสร้างบทสนทนาเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สทสย.) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับการชื่นชมจากความพยายามพัฒนาฐานข้อมูลและระบบบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของนานาชาติ

● อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
SDG Updates | ระดมความเห็นจัดตั้ง “SDSN Thailand” เครือข่ายวิชาการที่จะทำให้ไทยบรรลุความยั่งยืนในระดับโลก (2563)
SDSN Networks in Action 2020 – รายงานความก้าวหน้าของเครือข่าย SDSN ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย (2564)

แหล่งที่มา:
2021 Networks in Action Report – Creating Impact in the Times of Covid-19 (UN SDSN)

Last Updated on พฤศจิกายน 26, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น