ติดตามข้อมูลความก้าวหน้าของ SDGs ทุกเป้าหมายผ่าน data visualization บนเว็บไซต์ ‘SDG Tracker’

‘SDG Tracker‘ เว็บไซต์ที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถติดตามและศึกษาความก้าวหน้าของตัวชี้วัด (indicator) ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมายผ่าน interactive data visualization ที่เข้าใจง่ายได้ในเว็บไซต์เดียว โดยใช้ฐานข้อมูลจาก Our World in Data ซึ่งรวบรวมข้อมูลสถิติประเด็นการพัฒนาอย่างเป็นทางการจากทั้งองค์การสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่สามารถแสดงสถานการณ์ภาพรวมของโลกนี้ไว้

ตัวอย่างการแสดงผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัดใน SDGs

SDG Tracker เกิดขึ้นเพื่อต้องการเป็น ‘hub’ หรือศูนย์กลางของข้อมูลความก้าวหน้าตัวชี้วัดของทั้ง 17 เป้าหมายจากแหล่งข้อมูลหลักที่หลากหลายและมีคุณภาพสูงทั้งจากองค์การสหประชาชาติเอง ธนาคารโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) ยูเนสโก และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็นต้น เนื่องจากที่ผ่านมาสถิติของแต่ละเป้าหมายจะอยู่ในแหล่งข้อมูลที่แยกกันตามแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบ อาทิ องค์การอนามัยโลกจะมีข้อมูลเฉพาะของเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเท่านั้น (SDG 3) ในขณะที่ข้อมูลความก้าวหน้าของเป้าหมายเรื่องอาหารและเกษตร (SDG 2) จะอยู่ที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SDG Tracker สามารถสำรวจความก้าวหน้าของตัวชี้วัดที่มีข้อมูลทางการพร้อมใช้งานเท่าที่มีจากทั้งหมด 232 ตัวชี้วัดที่อัปเดตล่าสุดอัตโนมัติได้ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยสามารถเลือกประเทศที่ต้องการดูข้อมูลโดยละเอียด หรือดูความเปลี่ยนแปลงในห้วงเวลาที่ผ่านมา และยังสามารถเปรียบเทียบความก้าวหน้ากับประเทศ/ภูมิภาคอื่น หรือเลือกดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบภาพ ชาร์ต หรือข้อมูลดิบเพื่อนำไปใช้งานต่อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเด็นดังกล่าว เกี่ยวข้องกับ #SDGs ทุกเป้าหมาย

Last Updated on มีนาคม 23, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น