คู่มือการใช้งานตราสัญลักษณ์ SDGs วงล้อสี SDGs และเครื่องหมาย SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย ฉบับปี 2563 โดย UN

ชวนอ่าน –  “คู่มือการใช้งานตราสัญลักษณ์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งรวมถึงวงล้อสี SDGs และเครื่องหมาย SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย” (Guidelines for the Use of the SDG Logo including the Colour Wheel and 17 Icons) ฉบับปรับปรุงล่าสุด: พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2563 จัดทำโดย องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) 

นับตั้งแต่ ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติทั้งหมด 193 ประเทศร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 (2030 Agenda for Sustainable Development) ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ และได้มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ให้ทุกประเทศร่วมดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) องค์การสหประชาชาติได้มีการออกแบบตราสัญลักษณ์ หรือ โลโก้ SDGs และเปิดให้หน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ ภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (Non Governmental Organizations: NGOs) ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน SDGs ทุกระดับสามารถนำตราสัญลักษณ์ดังกล่าวไปใช้เผยแพร่ สำหรับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่รู้จักอย่างเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยมีการกำหนดแนวทางการใช้งานไว้ในคู่มือ

แต่บ่อยครั้ง เมื่อองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ หยิบยกนำตราสัญลักษณ์ หรือ โลโก้ SDGs ไปใช้ มักมีความสับสนและเข้าใจผิด โดยเนื้อหาของคู่มือฉบับนี้ จะช่วยอธิบายหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการนำไปใช้ไว้อย่างครอบคลุมในทุกเรื่องทั้งการใช้โลโก้ SDGs สำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ภายใต้องค์การสหประชาชาติ (non-UN entities) และอยู่ใต้องค์การสหประชาชาติ (UN entities) ข้อห้ามในการใช้โลโก้ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ทั้งหมด ข้อกำหนดโดยละเอียดในการจัดวาง ขนาดและสัดส่วน การจับคู่โลโก้ วงล้อสี และเครื่องหมาย SDGs กับโลโก้อื่นเพื่อบริบทการใช้งานต่าง ๆ ฟอนต์และโค้ดสี พร้อมลิงก์ในการดาวน์โหลดไฟล์โลโก้ทั้งหมด (communications materials) เพื่อนำไปใช้ในเผยแพร่

FAQs: ตอบปัญหาข้อควรทราบพื้นฐานโลโก้ SDGs ก่อนนำไปใช้

1) Q: จะต้องขออนุญาตใช้โลโก้ วงล้อสี SDGs หรือเครื่องหมาย SDGs เมื่อใด
A: หากนำไปใช้ เพื่อการระดมทุนและการใช้งานเชิงพาณิชย์ จำเป็นต้องขอรับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนล่วงหน้าที่จะนำไปใช้

2) Q: ถ้ามีวัตถุประสงค์นำไปใช้เพื่อให้ข้อมูล หากเป็นหน่วยงานเชิงพาณิชย์จำเป็นต้องขอรับการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ SDG ก่อนหรือไม่
A: ไม่จำเป็นต้องขออนุญาต กรณีที่นำไปใช้เป็นภาพประกอบ เช่น ในการนำเสนอ จดหมายข่าวภายใน รายงานที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน/รายงานประจำปี และเอกสารอื่นๆ ขององค์กรในการสื่อสารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ SDGs หรือใช้ในการสนับสนุน SDGs โดยแม้ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องใช้โลโก้และเครื่องหมาย SDGs ตามคู่มือที่องค์การสหประชาชาติได้ระบุไว้

3) Q: การนำโลโก้ วงล้อสี SDGs หรือเครื่องหมาย SDGs ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในงานประเภทใด?
A: ห้ามใช้โลโก้ วงล้อสี SDGs หรือเครื่องหมาย SDGs ในลักษณะใด ๆ ที่แสดงถึงการรับรองผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกิจกรรมของสหประชาชาติ (เช่น ในบริบทของการส่งเสริมหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกิจกรรม) รวมถึงห้ามนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ตนเอง หรือได้รับผลประโยชน์ทางการเงินส่วนบุคคล ซึ่งหากนำตราสัญลักษณ์ SDGs ไปใช้โดยไม่คำนึงถึงเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของ SDGs นั้น จะไม่ได้รับการอนุญาต

4) Q: หากจะขออนุญาตใช้โลโก้ วงล้อสี SDGs หรือเครื่องหมาย SDGs ต้องทำอย่างไร
A: หากต้องการขออนุญาต ให้ส่งตัวอย่างหรือรูปแบบจำลองที่แสดงถึงความตั้งใจที่จะใช้โลโก้ วงล้อสี SDGs หรือเครื่องหมาย SDGs ว่าเป็นอย่างไร พร้อมกับคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับการใช้งานที่ต้องการนำไปใช้ส่งผ่านทาง Email:  sdgpermissions@un.org  โดยให้ระบุว่า “SDG LOGO/ICON REQUEST” ซึ่งในหัวข้อเรื่องทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

5) Q: จำเป็นต้องขอข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ (license agreement) สำหรับการใช้ตราสัญลักษณ์ SDG แต่ละครั้งหรือไม่
A:  จะมีการออกข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ (license agreement) สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ร่วมกับสหประชาชาติ ซึ่งสำหรับกรณีอื่น ๆ โดยทั่วไป จะมีการให้อนุญาตรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร

6) Q: สามารถดำเนินการออกแบบโลโก้ใหม่ หรือ ปรับแต่งรูปแบบวงล้อสี SDGs ได้หรือไม่
A:  ไม่ได้ หน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ภายใต้องค์การสหประชาชาติ (non-UN entities) จะไม่ได้รับอนุญาตให้ปรับแต่ง รูปแบบวงล้อสี SDGs หรือองค์ประกอบลงในการออกแบบโลโก้ หรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของโลโก้หรือองค์ประกอบตราสินค้าของนิติบุคคล 

ตัวอย่างการดัดแปลงวงล้อสี SDGs ที่ไม่อนุญาตให้ทำ (อ่านเพิ่มเติม ที่นี่)

7) Q: จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ SDGs ในสื่อสิ่งพิมพ์หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตก่อนหรือไม่
A:  จำเป็น ต้องได้รับอนุญาตก่อนเป็นลายลักษณ์อักษร จึงจะสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ SDGs บนสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ รายงาน หรือสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ๆ ก่อนนำไปใช้

8) Q:  สำหรับการประชุมและสัมมนาที่ไม่ได้เปิดให้เข้าร่วมฟรี จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ SDGs ก่อนหรือไม่
A:  จำเป็น ต้องได้รับอนุญาตก่อน นำตราสัญลักษณ์ SDGs ไปใช้ ประกอบสื่อที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้งหมด (เช่น คำเชิญ ใบปลิว แบนเนอร์ โปสเตอร์ ฯลฯ) สำหรับการประชุมและสัมมนาที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน

9) Q:  หากไม่ใช่โครงการและ/หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ (non-UN entities) จะต้องใช้ใช้โลโก้ SDGs แบบใด
A: การใช้โลโก้ SDGs ในโครงการและ/หรือกิจกรรมที่ไม่ได้จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ (non-UN entities) ให้ใช้โลโก้ SDGs ที่ไม่มีตราสัญลักษณ์องค์การสหประชาชาติ (UN emblem)

ภาพซ้าย: โลโก้ SDGs ที่มีตราสัญลักษณ์องค์การสหประชาชาติ สำหรับหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ
ภาพขวา: โลโก้ SDGs สำหรับหน่วยงาน กิจกรรม โครงการ ที่ไม่ได้จัดโดยหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาติ

10) Q:  หากเป็นโครงการและ/หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ มีข้อควรห้ามในการใช้โลโก้ SDGs หรือไม่
A: มี การใช้โลโก้ SDGs ในโครงการและ/หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ แม้ให้ใช้โลโก้ SDGs ที่มีตราสัญลักษณ์องค์การสหประชาชาติ (UN emblem) แต่ห้ามนำไปปรับแต่งใหม่ เช่น ยืด บีบ อัด ครอบตัด ดัดแปลงตัวอักษร เป็นต้น

ตัวอย่างการดัดแปลงใช้โลโก้ SDGs ที่ไม่อนุญาตให้ทำ (อ่านเพิ่มเติม ที่นี่)

● อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือ
บทความ คู่มือการใช้งาน Logo เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดย UN ฉบับปี 2020 ของ SDG Move ได้ ที่นี่
คู่มือการใช้งานตราสัญลักษณ์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งรวมถึงวงล้อสี SDGs และเครื่องหมาย SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย (Guidelines for the Use of the SDG Logo including the Colour Wheel and 17 Icons) (ฉบับเต็ม) ได้ ที่นี่
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดไฟล์โลโก้ วงล้อสี และเครื่องหมาย SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย ได้ ที่นี่

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG1 ขจัดความยากจน
#SDG2 ขจัดความหิวโหย
#SDG3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
#SDG4 การศึกษาที่มีคุณภาพ
#SDG5 ความเท่าเทียมทางเพศ
#SDG6 น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล
#SDG7 พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้
#SDG8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
#SDG9 โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม อุตสาหกรรม
#SDG10 ลดความเหลื่อมล้ำ
#SDG11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
#SDG12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
#SDG13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
#SDG14 ทรัพยากรทางทะเล
#SDG15 ระบบนิเวศบนบก
#SDG16 ความสงบสุข ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง
#SDG17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แหล่งที่มา:
Communications materials – United Nations Sustainable Development 
คู่มือการใช้งาน Logo เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดย UN ฉบับปี 2020 – SDG Move
GUIDELINES FOR THE USE OF THE SDG LOGO INCLUDING THE COLOUR WHEEL, AND 17 ICONS. 

ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสุขภาพของประเทศไทย

Last Updated on กันยายน 26, 2022

Author

  • Praewpan Sirilurt

    Knowledge Communication | มนุษย์ผู้เชื่อว่า “การสื่อสารสามารถเชื่อมต่อความรู้สึกของกันและกันได้” ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน หรือเผชิญกับอะไรอยู่ การสื่อสารจะช่วยบอกเล่าเรื่องราวส่งไปให้แก่ผู้อื่นได้รับรู้

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น